logo

Formy vlastnictví

I. - úvodní informace
Název:
Formy vlastnictví
Předmět:
Občanská výchova
Autor:
Iva Kočí
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Vysvětlit pojem vlastnictví, jeho typy a ošetření vlastnických vztahů zákony. [Ověřováno v další hodině při návaznosti na nové učivo. ]
Jazykové cíle a ověření:
  • Hlavní pojmy v angličtině, důraz na mezinárodní užití a dvojjazyčné tiskopisy, např. smlouvy. [Průběžným doplňováním přílohy CLIL.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Vytvoření pojmu vlastnictví, jeho ošetření zákony, rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou, typy majetku a umět k němu přiřadit různé vhodné pojmy.Skupinovou a samostatnou prací.
Učební pomůcky:
Učebnice, šešit, interaktivní tabule, kartičky se slovní zásobou CLIL a příloha, dvojazyčná kupní smlouva /AJ- ČJ/

Popis hodiny
Úvod
Aglicky pozdrav, zopakování pojmů z minulé hodiny.
Hlavní část
Odvození pojmu vlastnictví na základě článku z učebnice / osobní vlastnictví, spoluvlastnictví, soukromé - ošetřeno věcným právem v občanském zákoníku./
Objasnění pojmů právnická osoba - fyzická osoba.
Typy majetku : hmotný / movitý - nemovitý/ ukázka registru na katastru nemovitostí na interaktivní tabuli./
nehmotný - duševní vlastnictví, autorská práva / aktualizovat stahování
načerno/
Typy vlastnictví majetku - obecní, podnikový, osobní , státní, družstevní, rodinný - a přiřazování příkladů. Průběžně zápis do sešitů s anglickými slovíčky./ Zvolit jednu stálou barvu pro odlišení v textu./


Závěr
Ukázka dvojjazyčné kupní smlouvy na nemovitost a shrnutí učiva, důležité pojmy na nástěnku ve třídě, ilustrační příloha.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
smlouvaagreement / treaty ikona zvuk
fyzická osobaphysical person ikona zvuk
právnická osobacorporate body ikona zvuk
občanský zákoníkCivil Code ikona zvuk
obecní majetekmunicipal property ikona zvuk
právolaw ikona zvuk
duševní vlastnictvíspiritual ownership ikona zvuk
definice vlastnictvíownership definition ikona zvuk
osobní majetekpersonal property ikona zvuk
věcthing ikona zvuk
duševní prácemetal labour ikona zvuk
soukromé vlastnictvíprivate property ikona zvuk
poplatkyfees ikona zvuk
autorské právo, autorská právacopyright ikona zvuk
duševní vlastnictvíintellectual property ikona zvuk