logo

Zápis čísla pomocí mocnin deseti II

I. - úvodní informace
Název:
Zápis čísla pomocí mocnin deseti II
Předmět:
Matematika
Autor:
Kristýna Miklánková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • praktické užití mocnin deseti při zápisu čísel v desítkové soustavě [ověřujeme, zda žák provádí početní operace s mocninami]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s dalšími anglickými výrazy k tomuto tématu [ústní ověřování s využitím jazykových sprch, opakování známých anglických výrazů dle pokynů učitele]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy (školní moodle)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
počítač, notebook, učebnice, sešity, interaktivní testy, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, vybranou českou odbornou slovní zásobu(výrazy) opakovat anglicky.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, k seznámení a procvičení s novou anglickou slovní zásobou využívají nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky s novými výrazy anglicky.
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Vypočítej druhou mocninu.square ikona zvuk
mocniny velkých a malých číselPowers of big and small numbers. ikona zvuk
Urči druhou mocninu.Determine the square (power). ikona zvuk
mocninapower ikona zvuk
Odhadni bez počítání.Estimate without counting. ikona zvuk
Odhadni druhou mocninu.Estimate the square (power). ikona zvuk
Odhaduj a počítej.Estimate and count. ikona zvuk
třetí mocninacube power ikona zvuk
Třetí mocnina součinu je rovna součinu třetích mocnin činitelů.The cube power of a product equals the product of cubes of its factors. ikona zvuk
zápis číslanotation of a number ikona zvuk
řešit cvičenído the exercise ikona zvuk
porovnat výsledkycompare the results ikona zvuk
zápis číselnumber entry ikona zvuk