logo

Zápis čísla pomocí mocnin deseti I

I. - úvodní informace
Název:
Zápis čísla pomocí mocnin deseti I
Předmět:
Matematika
Autor:
Kristýna Miklánková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zápis čísla v desítkové soustavě pomocí mocnin deseti [ověřujeme, zda žák užívá druhou mocninu ve výpočtech]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit žáky s anglickými výrazy k tomuto tématu [ústní ověřování pomocí jazykových sprch, opakování anglických výrazů]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
počítač, notebook, učebnice, interaktivní tabule, interaktivní testy

Popis hodiny
Úvod
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky.

Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, vybranou českou odbornou slovní zásobu(výrazy) opakovat anglicky.
Základní termíny napsat na tabuli a doplnit o anglické výrazy.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, k seznámení a procvičení s novou anglickou slovní zásobou využívají nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky s novými výrazy anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím textu.
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Vypočítej druhou mocninu.square ikona zvuk
mocniny velkých a malých číselPowers of big and small numbers. ikona zvuk
Urči druhou mocninu.Determine the square (power). ikona zvuk
druhá mocnina z tabulekSquare root from the tables. ikona zvuk
Urči pomocí tabulek druhé mocniny čísel.Find the cubes of numbers, using the tables. ikona zvuk poznamka
mocninapower ikona zvuk
zápis číslanotation of a number ikona zvuk
Dobrý den, posaďte se.Good morning, sit down. ikona zvuk poznamka
Zkontrolujeme si společně domácí úkol.We will check the homework together. ikona zvuk
Zkontroluji vám domácí úkoly.I will check your homework. ikona zvuk
Zopakujeme si minulé učivo.We will revise what we did last lesson. ikona zvuk
Zapište si výpočet do sešitu.Write down the calculation into your notebooks. ikona zvuk
Shrň dnešní učivo.Summarize today's lesson. ikona zvuk
Na příští hodinu si připravte...For next class prepare … ikona zvuk
zápis číselnumber entry ikona zvuk