logo

Grafy

I. - úvodní informace
Název:
Grafy
Předmět:
Matematika
Autor:
Dana Pavlíková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Shrnutí obecných závěrů o sestavovaní grafů funkcí [samostatným úkolem]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit studenty s novými pojmy a zopakování známých pojmů [dotazováním na anglické pojmy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • diskuze
Učební pomůcky:
barevné fixy
schéma s popisem
učebnice

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Co již víme o grafech?
Hlavní část
Pojmy v AJ; tabulka
Obecné závěry o sestrojování grafů
Samostatné úkoly - zadávané v angličtině
Závěr
Shrnutí hodiny

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Sestrojíme grafy lineárních funkcí v téže soustavě souřadnic.We will construct graphs of linear functions in the same system of coordinates. ikona zvuk
Při grafickém řešení soustavy lineárních rovnic mohou nastat tyto případy:When a set of linear equations is solved graphically, the following cases may occur: ikona zvuk
vrcholvertex ikona zvuk
graf funkcegraph of a function ikona zvuk
Grafem přímé úměrnosti je přímka.The graph of direct proportion is a line. ikona zvuk
Načrtni graf.Draw the graph. ikona zvuk poznamka
Narýsuj graf funkce.Draw the graph of the function. ikona zvuk
Přečti z grafu.Read from the graph. ikona zvuk
Urči souřadnice vrcholu paraboly.Determine the coordinates of the apex of the parabola. ikona zvuk
Urči z grafu.Find out from the graph. ikona zvuk
vrchol parabolyvertex of a parabola ikona zvuk
Zakresli do grafu bod A.Plot point A in the graph. ikona zvuk
Graf je osově souměrný.The graph is axially symmetrical. ikona zvuk
Co nám říkají grafy?What can we read from the graphs? ikona zvuk
posunoutshift ikona zvuk
grafgraph ikona zvuk
Graf sestrojíme pomocí tabulky.We will construct the graph with the help of the tables. ikona zvuk
Grafem lineární funkce je přímka.The graph of a linear function is a line. ikona zvuk