logo

Určení rovnice lineární funkce

I. - úvodní informace
Název:
Určení rovnice lineární funkce
Předmět:
Matematika
Autor:
Kristýna Miklánková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • určení rovnice lineární funkce [procvičením a opakováním zjišťujeme, zda se žák orientuje v problematice lineárních funkcí]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ověření pomocí přílohy s audio odkazy v průběhu procvičování a na konci hodiny]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy (školní moodle)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
učebnice, sešity, dataprojektor, notebook, testy, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.

Hlavní část
Výuka matematiky probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Interaktivní testy s audio odkazy na výslovnost anglických slov, umístěných na moodlince, pomáhají vyučující - nejazykářce - předvést žákům správnou anglickou výslovnost - tyto testy jsou promítány projektorem na plátno celou vyučovací hodinu.

Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
rovniceequation ikona zvuk
Rovnice nemá žádný kořen.The equation has no root. ikona zvuk
lineární funkcelinear function ikona zvuk
kořen rovniceequation root ikona zvuk
původní rovniceoriginal equation ikona zvuk
Rovnice má smysl pro x různé od nuly.The equation makes sense for x different from zero. ikona zvuk
Určete zpaměti kořeny rovnice.Calculate the roots of the equation by heart. ikona zvuk
lineární rovnice s neznámou ve jmenovatelilinear equation with the unknown in the denominator ikona zvuk
Každá lineární rovnice má jeden kořen.Every linear equation has one root. ikona zvuk
levá strana rovniceleft-hand side of an equation ikona zvuk
pravá strana rovniceright-hand side of an equation ikona zvuk
řešení rovnicesolution to an equation ikona zvuk
rovnice s jednou neznámouan equation with one unknown ikona zvuk
Je-li a kladné číslo, je lineární funkce rostoucí.If a is a positive number, the linear function is increasing. ikona zvuk
Je-li a záporné číslo, je lineární funkce klesající.If a is a negative number, the linear function is decreasing. ikona zvuk