logo

Těžiště a ortocentrum trojúhelníku

I. - úvodní informace
Název:
Těžiště a ortocentrum trojúhelníku
Předmět:
Matematika
Autor:
Dana Pavlíková
Věková skupina:
Od: 10 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit studenty s látkou "Těžiště a ortocentrum trojúhelníku" [samostatně plněné 2úlohy v závěru hodiny]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit studenty se souvisejícími pojmy [dotazování]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
Učební pomůcky:
tabule, barevné fixy, rýsovací pomůcky

Popis hodiny
Úvod
pozdrav v angličtině
seznámení s tématem hodiny
zopakování základních vědomostí o vlastnostech trojúhelníku, konstrukční sestrojení středu úsečky, sestrojení kolmice k přímce
Hlavní část
Seznámení s pojmy těžnice, těžiště, výška na stranu, ortocentrum
Konstrukce uvedených pojmů
Související anglické pojmy
Závěr
Zopakování nového učiva a anglických pojmů

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Narýsuj rovnoramenný trojúhelník a vyznač všechny jeho výšky.Draw an isosceles triangle and mark all its heights. ikona zvuk
Narýsuj trojúhelník ABC a vyznač všechny jeho těžnice.Draft a triangle ABC and mark all its medians. ikona zvuk
výška na stranu "a"height to side "a" ikona zvuk
těžnice na stranu "c"median of side "c" ikona zvuk
Najdi těžiště trojúhelníku.Find the centroid of the triangle. ikona zvuk
průsečíkpoint of intersection ikona zvuk
těžnicemedian ikona zvuk
Narýsuj trojúhelník.Draft a triangle. ikona zvuk
Součet úhlů v trojúhelníku je 180°.The sum of angles in a triangle is 180 degrees. ikona zvuk
Sestroj trojúhelník podle zadaní.Construct a triangle following the instructions. ikona zvuk
výška trojúhelníkuheight of a triangle ikona zvuk
Každá výška v trojúhelníku je kolmá k jedné straně trojúhelníku.Each height in an altitude is normal to one of the triangle´s sides. ikona zvuk
Sestroj výšky v trojúhelníku.Construct the heights in a triangle. ikona zvuk
Pojmenuj jednotlivé výšky v trojúhelníku.Mark the individual heights in the triangle. ikona zvuk
průsečík přímekpoint of intersection of straight lines ikona zvuk
ortocentrumorthocenter ikona zvuk