logo

Odčítání desetinných čísel

I. - úvodní informace
Název:
Odčítání desetinných čísel
Předmět:
Matematika
Autor:
Andrea Miškarová
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák umí odečíst desetinná čísla. [Samostatná práce pod dohledem učitele.]
  • Žák správně zapisuje desetinná čísla při písemném odčítání. [Samostatná práce pod dohledem učitele.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Krátký test Hot Potatoes.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Test na předchozí probrané učivo.
  • Frontální práce s dataprojektorem.
  • Samostatné počítání do sešitů.
Učební pomůcky:
počítač
dataprojektor
sešit
učebnice

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
- test na předchozí probrané učivo o desetinných číslech
- odečítání desetinných čísel pomocí číselné osy
- demonstrace správného zápisu desetinných čísel při písemném odčítání
- samostatné počítání
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými.
Závěr
Zopakování probraných slovíček pomocí interaktivního testu Hot Potatoes.
Zhodnocení hodiny.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
chyba ve výpočtuerror in calculation ikona zvuk
správný výsledekcorrect result ikona zvuk
Pracujte ve dvojicích.Work in pairs. ikona zvuk
výsledekresult ikona zvuk
menšitelsubtrahend ikona zvuk
menšenecminuend ikona zvuk
Otevřete okno prosím.Open the window please. ikona zvuk
desetinná čárkadecimal point ikona zvuk
Přečti desetinné číslo.Read the decimal number. ikona zvuk
Napíšeme si test.We are going to write a test. ikona zvuk
Testy vám přinesu zítra.I will bring the tests tomorrow. ikona zvuk
Zapište si známky do žákovské knížky.Write your grades in your record books. ikona zvuk
Pracuješ s malými chybami.You work with minor mistakes. ikona zvuk
Zapište si známky.Write your grades down. ikona zvuk
odčítánísubtraction ikona zvuk
desetinné číslodecimal number ikona zvuk
rozdíldifference ikona zvuk