logo

Lineární funkce - grafické znázornění

I. - úvodní informace
Název:
Lineární funkce - grafické znázornění
Předmět:
Matematika
Autor:
Kristýna Miklánková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • grafické znázornění, sestrojení grafu [při procvičování a opakování zjišťujeme, zda se žák orientuje v problematice]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ověření pomocí přílohy s audio odkazy v průběhu procvičování a na konci hodiny]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy (školní moodle)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
učebnice, sešity, dataprojektor, notebook, testy, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.

Hlavní část
Výuka matematiky probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Interaktivní testy s audio odkazy na výslovnost anglických slov, umístěných na moodlince, pomáhají vyučující - nejazykářce - předvést žákům správnou anglickou výslovnost - tyto testy jsou promítány projektorem na plátno celou vyučovací hodinu.

Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Sestrojíme grafy lineárních funkcí v téže soustavě souřadnic.We will construct graphs of linear functions in the same system of coordinates. ikona zvuk
Při grafickém řešení soustavy lineárních rovnic mohou nastat tyto případy:When a set of linear equations is solved graphically, the following cases may occur: ikona zvuk
vzor grafuchart template ikona zvuk
graf funkcegraph of a function ikona zvuk
Grafem přímé úměrnosti je přímka.The graph of direct proportion is a line. ikona zvuk
Načrtněte graf funkce.Draw the graph of the function. ikona zvuk
Načrtni graf.Draw the graph. ikona zvuk poznamka
Narýsuj graf funkce.Draw the graph of the function. ikona zvuk
Sestroj graf.Construct a graph. ikona zvuk
Urči z grafu.Find out from the graph. ikona zvuk
soustava souřadnicsystem of coordinates ikona zvuk
pravoúhlá soustava souřadnicrectangular coordinate system ikona zvuk