logo

Práce v PowerPointu

I. - úvodní informace
Název:
Práce v PowerPointu
Předmět:
ICT
Autor:
Miroslava Zimčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • vytvoření prezentace pomocí prázdných snímků [při ověřování zjišťujeme, zda se žák se orientuje v problematice, zda sám pracuje v aplikaci]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ověřování s využitím interaktivních testů (příloha)]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověřujeme pomocí jazykových sprch]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
počítače, dataprojektor, notebook, interaktivní testy, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.
Hlavní část
Výuka informatického učiva probíhá v češtině, vybrané odborné české výrazy jsou doplňovány anglickými ekvivalenty.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující.
Při procvičování provádějí žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřovat i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Klepni na odkaz.click on the link ikona zvuk
nabídka FormátFormat menu ikona zvuk
příkaz Rozvržení snímkuLayout command ikona zvuk
karta OsnovaOutline tab ikona zvuk
Zadej text do snímku.Enter the text into the slide. ikona zvuk
uložení prezentacesaving of the presentation ikona zvuk
pole Název souborufile name textfield ikona zvuk
zkopírování snímkucopying image ikona zvuk
vložení snímkuimage insertion ikona zvuk
zkopírování tabulkycopying a table ikona zvuk
vložení tabulkytable insertion ikona zvuk
zkopírování textucopying a text ikona zvuk
přidání textu do snímkuaddition of text into a slide ikona zvuk
přidání nadpisuaddition of a heading ikona zvuk
přidání textu do textového poleaddition of text into the text field ikona zvuk
vkládání textu do prezentaceinsertion of text into the presentation ikona zvuk