logo

Hot Potatoes - JQuiz

I. - úvodní informace
Název:
Hot Potatoes - JQuiz
Předmět:
ICT
Autor:
Miroslava Zimčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit s modulem JQuiz [ověřujeme, zda žák dokáže vytvořit test - zdrojový soubor i html soubor]
  • vytváření testů v modulu JQuiz [ověření vytvoření interaktivního testu s audio odkazy]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s historickými poznatky [ústní ověřování]
  • opakovat známé anglické výrazy [jazykové sprchy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
počítače, dataprojektor, notebook, interaktivní test, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.

Hlavní část
Výuka informatického učiva probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.

Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
pruh nabídekthe menu bar ikona zvuk
pracovní plochadesktop ikona zvuk
stavový řádekstatus bar ikona zvuk
práce s nápovědouwork with the help window ikona zvuk poznamka
zálohováníback-up ikona zvuk
přizpůsobení panelu nástrojůtoolbar adjustment ikona zvuk
grafické prvkygraphic components ikona zvuk
řádekline / row ikona zvuk poznamka
špatná odpověďwrong answer ikona zvuk
správná odpověďcorrect answer ikona zvuk
tabulkatable ikona zvuk
Ukažte mi hotovou práci na počítači.Show me the finished task on your computer. ikona zvuk
Upravte obrázek na počítači.Edit the picture on the computer. ikona zvuk
upravit podle předlohyadapt according to the template ikona zvuk
vybrat ze tří možnostíchoose out of three options ikona zvuk
vytisknout obrázekprint an image ikona zvuk
výukové materiályteaching materials ikona zvuk
záhlaví (stránky)a page header ikona zvuk
Zarovnejte obsah tabulky na střed.Align the table contents to the centre. ikona zvuk poznamka
zeptat se učiteleask the teacher ikona zvuk
hledat v souborechsearch files ikona zvuk
najít souborfind files ikona zvuk
otevřítopen ikona zvuk
otevřít složkuopen the folder ikona zvuk
otevřít stránkuopen the page ikona zvuk
programcomputer program ikona zvuk poznamka
zavřít složkuclose the folder ikona zvuk
zavřít stránkuclose the page ikona zvuk
pravidlo, pravidlaa rule, rules ikona zvuk
jednu stránku vzadone page backwards ikona zvuk
jednu stránku vpředone page forwards ikona zvuk
barva textucolour of the text ikona zvuk
cesta k souboruroute to the file ikona zvuk
členění textu do odstavcůorganization of the text into paragraphs ikona zvuk
hledání souborufile search ikona zvuk
Kopíruj text.Copy the text. ikona zvuk
normální zobrazenínormal view ikona zvuk
odsazení odstavcůparagraph indention ikona zvuk
přepisování znakůcopying symbols ikona zvuk
přepisovatcopy ikona zvuk
Přesuň text.Move the text. ikona zvuk
průběžné ukládání dokumentucontinuous saving of the document ikona zvuk
průběžné ukládání změncontinuous saving of the changes ikona zvuk