logo

Neutralizace

I. - úvodní informace
Název:
Neutralizace
Předmět:
Chemie
Autor:
Naďa Kovářová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Neutralizace - obecné principy [Žáci napíšou rovnici neutralizace a pojmenují vzniklou sůl.]
  • Praktický význam solí karboxylových kyselin [Žáci vyjmenují významné soli karboxylových kyselin, jejich výskyt, využití člověkem a jejich pozitivní i negativní vlastnosti.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Anglické výrazy pro názvy jednoduchých solí karboxylových kyselin [Pomocí kartiček sestavit rovnici neutralizace, pojmenovat kyseliny, hydroxidy a soli, k českým názvům přiřadit anglické.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad v češtině, diskuse o významu a užití solí
  • práce ve skupinách
Učební pomůcky:
kartičky s názvy karboxylových kyselin, hydroxidů a solí
ukázky reálných solí

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky
Zjištění prezence
Téma hodiny - česky i anglicky napsat na tabuli
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, učitel vysvětlí princip neutralizace, české názvy některých kyselin, hydroxidů a solí doplňuje anglickými. Upozorní na praktický význam solí, které žáci znají z běžného života.
Závěr
Žáci ve skupinách pomocí kartiček sestavují rovnice neutralizací, přiřazují názvy v češtině i angličtině.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Kdo chybí?Who is absent? ikona zvuk
neutralizaceneutralization ikona zvuk
hydroxid sodnýsodium hydroxide ikona zvuk
Dobrý den, žáci.Hello, everybody. ikona zvuk
hydroxid draselnýpotassium hydroxide ikona zvuk
Neutralizace je chemická reakce kyseliny se zásadou.Neutralization is a chemical reaction between an acid and an alkali. ikona zvuk
kyselina mravenčíformic acid ikona zvuk
kyselina octováacetic acid ikona zvuk
kyselina benzoovábenzoic acid ikona zvuk
mravenčan sodnýsodium formate ikona zvuk
mravenčan draselnýpotassium formate ikona zvuk
octan sodnýsodium acetate ikona zvuk
octan draselnýpotassium acetate ikona zvuk
octan hlinitýaluminium acetate ikona zvuk
benzoan sodnýsodium benzoate ikona zvuk