logo

Hoření

I. - úvodní informace
Název:
Hoření
Předmět:
Chemie
Autor:
Naďa Kovářová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Hoření jako příklad redoxní reakce [Vysvětlit pojmy: teplota hoření, teplota vzplanutí, oxidační činidlo]
  • Základní typy hasicích přístrojů, jejich využívání v praxi []
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické výrazy k tématu [Překlad vět s novými pojmy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • demonstrační pokus
  • výklad učitele
  • skupinová práce
Učební pomůcky:
nástěnný obraz s jednotlivými typy hasicích přístrojů
kahan, chemické kleště, hořčíková páska

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky
Absence, zápis do třídní knihy
Cíl hodiny - česky i anglicky
Hlavní část
Učitel demonstruje hoření na hoření hořčíku. Tento děj zapíše rovnicí, žáci určí oxidační čísla prvků, zopakují anglické výrazy pro oxidaci, redukci, oxidační číslo. Společně se žáky vyvodí podmínky nutné k hoření a objasní pojmy teplota hoření, teplota vzplanutí, hořlavá látka a oxidační činidlo. Odpovídající anglické výrazy zapisuje vyučující na tabuli. Základní hasicí přístroje a jejich princip vysvětlí pomocí nástěnného obrazu.
Závěr
Žáci se ve skupinách pokusí o překlad jednoduchých vět s novými pojmy.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
chemická reakcechemical reaction ikona zvuk
kyslíkoxygen ikona zvuk
hořčíkmagnesium ikona zvuk
světlo, světlaa light, lights ikona zvuk poznamka
nesvítivý plamen kahanunon-luminous flame of the burner ikona zvuk
oxidaceoxidation process ikona zvuk
redoxní reakcea redox reaction / redox reactions ikona zvuk
redukcereduction ikona zvuk
svítivý plamenluminous flame ikona zvuk
Plamen je sloupec hořících plynů.A flame is a column of burning gases. ikona zvuk
pěnový hasicí přístroja foam fire extinguisher ikona zvuk
hašení plameneflame extinguishment ikona zvuk
hoření látek na vzduchuburning of substances in the air ikona zvuk
hořeníburning ikona zvuk poznamka
teplota hořeníburning temperature ikona zvuk
teplota vzplanutíflash point ikona zvuk poznamka
oxidační činidlooxidant ikona zvuk poznamka
plamenflame ikona zvuk
hasicí přístrojfire extinguisher ikona zvuk