logo

Hudební druhy a žánry

I. - úvodní informace
Název:
Hudební druhy a žánry
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Milena Tomanová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Navázat na učivo minulého roku, utřídit vědomosti o hudebních žánrech. [Doplnění pracovního listu]
  • []
  • []
Jazykové cíle a ověření:
  • Slovní zásoba z oblasti hudebních druhů a žánrů [Poslechový test - studenti doplní název žánru anglicky]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • dialog se studenty, skupinová práce, doplnění pracovního listu, poslech
Učební pomůcky:
tabule, fix, nakopírované pracovní listy, CD přehrávač, balicí papír, magnetky, karty s názvy žánrů, CD s ukázkami

Popis hodiny
Úvod
Úvod hodiny - přivítání po prázdninách, reflexe prázdnin na základě otázek promítnutých z dataprojektoru (otázky se týkají hudebních žánrů, s nimiž se studenti o prázdninách setkali - viz příloha). Studenti písemně odpoví nebo si alespoň udělají písemné poznámky - na tabuli je připravena slovní zásoba, kterou pravděpodobně použijí (anglické názvy hudebních druhů a žánrů). Na základě jejich odpovědí v angličtině pak probíhá dialog se studenty na témata uvedená v otázkách - jeden z žáků na tabuli u každého žánru nebo druhu připíše čárku, pokud se o něm některý ze studentů zmíní.
Hlavní část
Studenti vytvoří tři skupiny a dostanou tři sady karet s anglickými názvy žánrů. Mají je roztřídit do pěti sloupců podle toho, zda podle nich patří k 1. hudbě vážné, 2. populární, 3. lidové, 4. folku a country, 5. jazzu. Po uplynutí stanoveného času všechny skupiny předvedou své třídění (karty rozloží na zem, připevní špendlíky na nástěnku nebo magnetkami na tabuli). Učitel opraví případné chyby a provede na tabuli konečné zařazení s vysvětlením rozdílů mezi žánry. Klade studentům otázky: What is typical for........(doplní anglický název žánru)? Vysvětlí pojmy artificiální a nonartificiální hudba (nejprve anglicky, poté případně česky).
Závěr
Studenti si poslechnou osm ukázek z okruhu nonartificiální hudby a každý má k číslu zapsat český i anglický název druhu nebo žánru. Proběhne společná kontrola. Dále studenti dostanou pracovní list, v němž mají k názvům „artificiální hudba“ a „nonartificiální hudba“ správně přiřadit jejich typické znaky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
moderní hudbamodern music ikona zvuk
populární hudbapop music ikona zvuk
dechová hudbabrass music ikona zvuk
lidová hudbafolk music ikona zvuk
chrámová hudbathe church music ikona zvuk
country hudbacountry music ikona zvuk
velmi stará hudbaearly music ikona zvuk
taneční hudbadance music ikona zvuk
filmová hudbaa film score ikona zvuk
můj oblíbený druh hudbymy favourite music genre ikona zvuk
relaxační hudbarelaxation music, New Age music ikona zvuk
jazzová hudbajazz music ikona zvuk
středověká hudbamedieval music ikona zvuk