logo

G. F. Haendel - Mesiáš

I. - úvodní informace
Název:
G. F. Haendel - Mesiáš
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Milena Tomanová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Poznat novou hudební formu oratoria a také další dílo G. F. Haendela. [Doplnit pracovní list – viz příloha]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit se s anglickými výrazy souvisejícími s duchovní hudbou, zopakovat slovní zásobu z hodiny věnované chregoriánskému chorálu. [Doplnit anglické výrazy pracovního listu.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • doplňování pracovních listů, poslech, dialog se studenty, analýza textu libreta
Učební pomůcky:
CD přehrávač, nahrávka oratoria Mesiáš, nakopírované pracovní listy, nakopírované texty oratoria (zdroj: Programový katalog 10. velikonočního festivalu duchovní hudby, Brno 2001, s. 66)

Popis hodiny
Úvod
Úvodní část – studenti si poslechnou nahrávku části „Aleluja“ z oratoria Mesiáš. Dostanou pracovní list s textem a mají si do něj zapisovat anglické výrazy, kterým rozuměli akteré poukazují na to, že se jedná o duchovní hudbu. Poté je diktují učiteli, ten je zapisuje na tabuli a studenti do svých listů. Na druhé straně tabule jsou připravena anglická slova, s nimiž se studenti seznámili již při výuce gregoriánského chorálu. Opakování pojmu „duchovní hudba“ a formy, které tam patří.
Hlavní část
Studenti se na základě poslechu části díla pokusí popsat, jak po hudební stránce vypadá hudební forma oratoria. Dostanou nakopírované listy s textovou předlohou v anglickém originále. Mají jej rychle projít očima a vybrat z něj zvláštní výrazy objevující se ve skladbách duchovní hudby, které pro ně nejsou srozumitelné. Otázka významu textu - s pomocí učitele se pokusí vyvodit, že text je vlastně popisem dějin příchodu Mesiáše (je rovněž vysvětleno toto slovo, studenti jej dají do souvislosti s tituly „King of King, Lord of Lord“, které slyšeli v nahrávce).
Závěr
Otázky k diskusi na závěr: Jak na vás dílo působí? Jaké pocity vyvolává? V jakém prostředí byste jej nejraději vyslechli? Měli jste již příležitost slyšet nějaké dílo z oblasti duchovní hudby? Co taková hudba člověku nabízí? Má význam jen pro věřící?
Studenti doplní pracovní list shrnující informace o Haendelově tvorbě a doplní do něj i anglické výrazy.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
akustikaacoustics ikona zvuk
význam slovathe meaning of the word ikona zvuk
Je něco, čemu nerozumíte?Is there anything you don't understand? ikona zvuk
tichosilence ikona zvuk
oratoriumoratorio ikona zvuk
světská hudbasecular music ikona zvuk
Vysvětli tyto výrazy.Explain these expressions. ikona zvuk
duchovní hudbasacred music ikona zvuk
Jaký pocit v tobě skladba vyvolává?What kind of feeling does the music evoke? ikona zvuk
radostněcheerfully ikona zvuk
křesťanstvíchristianity ikona zvuk