logo

Světelné zdroje, šíření světla, rychlost světla

I. - úvodní informace
Název:
Světelné zdroje, šíření světla, rychlost světla
Předmět:
Fyzika
Autor:
Alena Urbancová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • žák získá představu o šíření a zdrojích světla [v průběhu hodiny učitelka ověřuje znalosti žáků opakováním a procvičováním a kladením otázek k tématu]
  • žák dokáže charakterizovat rozdíl mezi bodovým a plošným zdrojem [ověřování pomocí otázek k tématu]
  • pozná pojem světelný paprsek a pochopí princip dírkové komory [ověřování plněním úkolů za kapitolou]
Jazykové cíle a ověření:
  • slovní zásoba při přivítání, v průběhu pokyny k práci a na konci hodiny [žáci reagují a rozumí základním frázím ]
  • seznámení s novými pojmy související s tématem v angličtině [ přiřazování anglických výrazů k českým - využití interaktivní přílohy s audio odkazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka s demonstrací
  • práce ve skupinách
  • opakování a procvičování tématu a nových anglických výrazů
Učební pomůcky:
učebnice
pomůcky k demonstraci
dataprojektor
počítač
moodle
sešit

Popis hodiny
Úvod
Úvod
Na úvod hodiny učitelka pozdraví, provede organizační záležitosti - absence i téma hodiny vše v češtině i angličtině
Hlavní část
Žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky
frontální výuka s demonstrací
nové pojmy související s tématem jsou uvedeny a v průběhu hodiny opakovány a procvičovány na dataprojektoru pomocí interaktivních testů s audio odkazy
plnění úkolů a společná diskuse na dané téma a nad odkazy v liště učebnice
Závěr
žáci zapíší stručný výtah do sešitu
zhodnocení a ukončení hodiny - žáci ověří znalosti opakováním a procvičováním tématu hodiny tím, že odpovídají na konkrétní otázky k tématu
novou anglickou slovní zásobu ověří v interaktivních testech Hot Pot s audio odkazy
za domácí úkol procvičí tyto testy na moodle, kde je mají uloženy

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
šíření světlalight propagation ikona zvuk
zdroj světla, zdroje světlasource of light, sources of light ikona zvuk
bodový zdrojpoint light source ikona zvuk
plošný zdrojextended source of light ikona zvuk
světelný paprsekray of light ikona zvuk
Světlo se šíří přímočaře.Light spreads in a linear way. ikona zvuk
dírková komorapinhole camera ikona zvuk
Světlo je elektromagnetické vlnění.Light is electromagnetic radiation. ikona zvuk
rychlost světla ve vakuuspeed of light in the vacuum ikona zvuk
Světlo se šíří přímočaře, proto sanitku nevidíme, přijíždí-li z boční ulice.The light spreads straight so we can't see an ambulance when it's coming from behind a corner. ikona zvuk