logo

Zákon zachování mechanické energie

I. - úvodní informace
Název:
Zákon zachování mechanické energie
Předmět:
Fyzika
Autor:
Jan Dirlbeck
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák si zrekapituluje poznatky o energiích a je veden k formulaci zákona zachování. Stěžejního zákona fyziky [Ověření na příkladech z praktického života žáků]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámení s anglickými výrazy pro toto téma []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Rozhovor, demonstrační pokus
Učební pomůcky:
fotografie horských drah, dva míče, interaktivní tabule

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
prezence
úvod
Hlavní část
Seznámení se zákonem zachování energie
Demonstrační pokus
Objasnění jeho důsledků
Užití anglických výrazů pomocí obrázků na interaktivní tabuli
Závěr
Zápis hodiny a opakování anglických výrazů pro toto téma.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
energieenergy ikona zvuk
zákon zachování energielaw of energy conservation ikona zvuk
různé formy energievarious forms of energy ikona zvuk
nulová polohová energiezero of potential energy ikona zvuk
Polohová a pohybová energie se mohou měnit jedna v druhou.The potential and kinetic energies can transform into each other. ikona zvuk
zákon zachování energielaw of preservation of energy ikona zvuk
Energie je fyzikální veličina, která vyjadřuje schopnost tělesa konat práci.Energy is a physical variable expressing a body´s ability to do work. ikona zvuk
Může se jen měnit jeden druh energie v jiný.One type of energy can only transform into another. ikona zvuk
mechanická energiemechanical power ikona zvuk
polohová energiepotential energy ikona zvuk
potenciální energie tíhovápotential gravitational energy ikona zvuk
potenciální energie pružnostipotential elastic energy ikona zvuk
kinetická energiekinetic energy ikona zvuk
Potenciální tíhová energie tělesa je přímo úměrná výšce, do které bylo těleso zvednuto.Potential gravitational energy of a body is proportional to the altitude to which it was elevated. ikona zvuk
Kinetická energie tělesa je přímo úměrná druhé mocnině jeho rychlosti.Kinetic energy of a body is proportional to the square of ts velocity. ikona zvuk