logo

Jádro atomu

I. - úvodní informace
Název:
Jádro atomu
Předmět:
Fyzika
Autor:
Alena Urbancová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • základní poznatky o atomu [žák si ústně v diskusi zopakuje a ověří poznatky o atomu a jeho složení na konkrétních otázkách]
  • []
  • atomová hmotnostní jednotka [žák ověří znalosti nového tématu tím, že dokáže používat atomovou hmotnostní jednotku na konkrétních příkladech]
Jazykové cíle a ověření:
  • slovní zásoba při přivítání, v průběhu pokyny k práci a na konci hodiny [žáci reagují a rozumí základním frázím, na konci hodiny doplní spolu s českými i nové anglické výrazy]
  • seznámení s novými pojmy tématu, které jsou uvedeny v prezentaci [žáci rozumí pokynům v angličtině, v průběhu hodiny ústně procvičují a na konci hodiny opakují pojmy uvedené v prezentaci ]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka s prezentací powerpoint
  • diskuse
Učební pomůcky:
učebnice
dataprojektor
počítač
internet
sešit

Popis hodiny
Úvod
Na úvod hodiny učitel pozdraví, provede organizační záležitosti - absence i téma hodiny provede v češtině i angličtině
Motivační diskuse na téma stávajích znalostí o jádru atomu
Hlavní část
frontální výuka
prezentace na dataprojektoru
výuka probíhá frontálně českém jazyce s prezentací powerpoint (příloha), k vybraným výrazům jsou přiřazeny v prezentaci také výrazy anglické, které učitel v průběhu hodiny používá
práce s učebnicí - kladení a zodpovězení otázek v liště učebnice a za kapitolou
Závěr
žáci zapíší stručný výtah do sešitu
zhodnocení a ukončení hodiny - žáci ověří znalosti opakováním a procvičováním tématu hodiny, kdy k českým výrazům doplňují anglické ekvivalenty
za domácí úkol žáci zopakují téma na moodle v prezentaci

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
jádro atomunucleus of atom / atomic nucleus ikona zvuk
kladný elektrický nábojpositive electric charge ikona zvuk
protonyprotons ikona zvuk
Protonové číslo udává počet protonů v jádře.The proton number gives the number of protons in the nucleus. ikona zvuk
nuklidynuclides ikona zvuk
Protony jsou kladné.protons are positively charged ikona zvuk
Neutrony nemají elektrický náboj.neutrons have no electric charge ikona zvuk
nukleonynucleons ikona zvuk
nukleonové číslonucleon number ikona zvuk poznamka
izotopisotope ikona zvuk
elektrický nábojelectric charge ikona zvuk
Jaký může být elektrický náboj?What are the types of an alectric charge? ikona zvuk
protonové čísloproton number ikona zvuk