logo

Valivé tření a odpor prostředí

I. - úvodní informace
Název:
Valivé tření a odpor prostředí
Předmět:
Fyzika
Autor:
Karel Lefner
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Objasnit pojem valivé tření [Zodpovězení otázek na vznik valivého tření]
  • Porovnat velikost valivého a smykového tření [Žáci uvádějí příklady na valivé tření]
  • Objasnit pojem odpor prostředí [Žáci sdělují vlastní zkušenosti s pohybem ve vodě a ve vzduchu]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky s výrazy vztahující se k pojmům valivé tření a odpor prostředí [Doplnit neúplný text anglickými výrazy]
  • Umět zapsat a správně vyslovit uvedené termíny [Vyslovení a zápis anglických výrazů]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Výklad, demonstrační i žákovské pokusy s jednoduchými pomůckami, práce s učebnicí i v elektronické podobě
  • Doplňování neúplného textu
Učební pomůcky:
Dataprojektor, vizualizér, počítač, vozíček, siloměry, závaží, kuličková ložiska,...

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav česky i anglicky
Prezence
Seznámení s tématem
Hlavní část
1. Zápis názvu tématu v obou jazycích
2. Vynález kola, odvalování válečků, kuliček,...pokusy
3. Porovnání valivého a smykového tření - pokus
4. Užitečnost, ale i škodlivost tření při pohybu - posyp chodníků - náledí, mazání točivých strojů
5. Pohyb tělesa v kapalinách a plynech - odpor prostředí proti pohybu; závislost odporu na rychlosti, hustotě a tvaru tělesa,..
6. Doplňování neúplného textu českými i anglickými výrazy
Závěr
Opakování - valivé tření, odpor prostředí, vyslovení anglických výrazů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
tvar válcecylindrical shape ikona zvuk
jízda na kolecycling ikona zvuk
aerodynamický tvaraerodynmaic shape ikona zvuk
chůzewalking ikona zvuk
Ke zmenšení tření se často používají kuličková nebo válečková ložiska.Ball or roller bearings are often used to reduce friction. ikona zvuk
Na svém jízdním kole vyhledej kuličková nebo válečková ložiska.Find ball or roller bearings on your bicycle. ikona zvuk
odpor prostředíresistance of the environment ikona zvuk
třecí sílaforce of friction ikona zvuk
Vynález kola je jeden z nejdůležitějších vynálezů v dějinách lidstva.The invention of a wheel is one of the most important inventions in the history of mankind. ikona zvuk
hydrodynamický tvar tělahydrodynamic body shape ikona zvuk
valivé třenírolling friction ikona zvuk
Třecí síla je někdy nezbytná.The force of friction is sometimes necessary. ikona zvuk
vazelínavaseline ikona zvuk poznamka
kulička, kuličkyball, balls ikona zvuk