logo

Tíhová síla a těžiště

I. - úvodní informace
Název:
Tíhová síla a těžiště
Předmět:
Fyzika
Autor:
Karel Lefner
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Tíhová síla jako výslednice gravitační a odstředivé síly [Podle obr. v učebnici žák rozlišuje pojmy gravitační a tíhová síla]
  • Směr tíhové síly - svislý směr [Žák umí použít olovnici k určení svislého směru]
  • Těžiště jako působiště tíhové síly [Žák zná postup jak nalézt těžiště - pokusné určení]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky s anglickými výrazy vztahující se k pojmům tíhová síla a těžiště [Přiřazování anglických slov k českým fyzikálním termínům]
  • Správný zápis a výslovnost těchto výrazů [Na závěr hodiny ústní opakování anglických výrazů]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Výklad, práce s učebnicí
  • Frontální žákovské pokusy
  • Samostatná práce-přiřazování výrazů, doplnění neúplného textu
Učební pomůcky:
Dataprojektor, jednoduchá tělesa-krychle, válec,...,složitější tělesa, olovnice, špejle, pravítko,...

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav v češtině i v angličtině
Prezence
Promítnutí tématu hodiny v obou jazycích
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, anglické výrazy promítnuté dataprojektorem si žáci zapíší k okraji poznámkového sešitu.
1. Výklad s využitím elektronické učebnice fyziky - objasnění sil, které působí na těleso na povrchu Země
2. Těžiště tělesa - hledání polohy těžiště na jednoduchých i nepravidelných tělesech.
3. Vlastnosti těžiště
4. Shrnutí
5. Přiřazování českých a anglických výrazů/ sloupec anglických a druhý sloupec českých výrazů v jiném pořadí - spojení příslušných výrazů čarami/
Závěr
Společné opakování a shrnutí poznatků o tíhové síle a těžišti. Doplnění neúplného textu s využitím dané slovní zásoby. Vyslovení vybraných výrazů v angličtině.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
olovniceplummet ikona zvuk poznamka
gravitační sílagravitational force ikona zvuk
odstředivá sílacentrifugal force ikona zvuk
tíhová sílaforce of gravity ikona zvuk
Při otáčení Země vzniká odstředivá síla.Rotation of the Earth generates a centrifugal force. ikona zvuk
Tíhová síla určuje svislý směr.The force of gravity determines a vertical direction. ikona zvuk
těžištěcentre of gravity ikona zvuk
svislý směrvertical direction ikona zvuk
Tělesa se vzájemně přitahují gravitační silou.Bodies are mutually attracted by the gravitational force. ikona zvuk
Těleso zůstává v klidu.The body remains at rest. ikona zvuk
Těleso zavěsíme nad těžištěm.The body is suspended above the centre of gravity. ikona zvuk
Těleso podepřeme pod těžištěm.The body is supported under the centre of gravity. ikona zvuk
špejleskewer ikona zvuk