logo

České země za Marie Terezie

I. - úvodní informace
Název:
České země za Marie Terezie
Předmět:
Dějepis
Autor:
Miroslava Zimčíková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • tereziánské reformy [ověřujeme, zda žák dokáže objasnit příslušné pojmy, reformy]
  • smysl reforem jako celku [ověřujeme, zda žák dokáže vysvětlit smysl reforem]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ověření - ústní ověřování - využití jazykových sprch]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy (příloha)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
počítač, dataprojektor, interaktivní testy, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav česky i anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, anglicky jen pomocí dříve osvojených anglických výrazů.
Napsat cíl hodiny na tabuli česky.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, vybraná česká jména (výrazy) doplnit anglickými výrazy.
Základní termíny napsat na tabuli a doplnit o anglické výrazy.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující.
Při procvičování provádějí nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Závěr
Krátký interaktivní test na přiřazování anglických výrazů k českým termínům - viz příloha.
Společné zopakování základních probraných pojmů v obou jazycích.
Zhodnocení hodiny česky, částečně anglicky s využitím procvičovaných anglických slov, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky s novými výrazy anglicky.


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
reforma, reformya reform, reforms ikona zvuk
Reforma vedla ke zlepšení hospodářské situace.The reform led to the improvement of economic situation. ikona zvuk
prusko-rakouská válkaAustro-Prussian War ikona zvuk
RakouskoAustria ikona zvuk
sedmiletá válkaSeven Years' War ikona zvuk
reformy shorareforms from above ikona zvuk
pragmatická sankceThe Pragmatic Sanction (of 1713) ikona zvuk
Zamysli se nad tím.Think it over. ikona zvuk
Uvažuj.Think. ikona zvuk
Myslíš to vážně?Are you serious about it? ikona zvuk
Zkus to říct jinak.Try to say it in a different way. ikona zvuk
Jsi si jistý?Are you sure? ikona zvuk
Napiš to na tabuli.Write it on the blackboard/whiteboard. ikona zvuk
císařovnaempress ikona zvuk
správní reformyadministration reforms ikona zvuk
válka o dědictvíthe war of succession ikona zvuk
válka o dědictví rakouskéWar of Austrian Succession ikona zvuk
válka, válkywar ikona zvuk