logo

Česká společnost v předhusitské době

I. - úvodní informace
Název:
Česká společnost v předhusitské době
Předmět:
Dějepis
Autor:
Ilona Jílková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Objasnit příčiny problémů v českých zemích na přelomu 14. a 15. století. [vyjmenuje příčiny krize v českých zemích]
  • Seznámit s vládou Václava IV. v českých zemích a říši. [charakterizuje osobnost Václava IV. a jeho význam ]
  • Vysvětlit společenský a hospodářský vývoj v tomto období. [posoudí snahy o nápravu církve a společnosti]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit s anglickými termíny doby předhusitské. [ústní ověřování na konci hodiny, žáci nahlas opakují probranou slovní zásobu ]
  • []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • práce s mapou
  • diskuse: reforma církve
Učební pomůcky:
učebnice, encyklopedie, atlasy

Popis hodiny
Úvod
Seznámení s cílem hodiny a novými anglickými frázemi, téma: předhusitská doba, žáci nahlas opakují, některé vybrané pojmy zapisují na tabuli.
Hra, žáci hádají osobnost: vlády se ujal v mladickém věku, přesto získal tři královské koruny, jedné se dobrovolně vzdal, o kterou osobnost se jedná? aj.
Hlavní část
Seznámit žáky se situací v českých zemích po smrti Karla IV. a s následným společensko - hospodářským vývojem.
Osobnost krále Václava IV., spory se šlechtou a církví, nepokoje, které ovlivňuje i šířící se morová epidemie.
Vysvětlit snahy o nápravu církve, diskuse na téma: poměry v církvi.
Průběžně doplňovat výuku o anglické výrazy, které si žáci zapisují do sešitu.
Závěr
Zopakovat ústně anglickou slovní zásobu, žáci nahlas opakují vybrané fráze.
Opakování osobností doby předhusitské, ve dvojicích navzájem hádají o jakou historickou postavu se jedná.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
česká společnost v předhusitské doběthe Czech society in the pre-Hussite times ikona zvuk
odpustkyindulgence ikona zvuk
duchovníclergyman ikona zvuk poznamka
kazatelpreacher ikona zvuk
reformátořireformers ikona zvuk
Jan Hus a český jazykJohn Huss and the Czech language ikona zvuk
Betlémská kapleBethlehem Chapel ikona zvuk
kritikacriticism ikona zvuk
země Koruny českéThe Lands of the Bohemian Crown ikona zvuk
latinaLatin ikona zvuk
katolická církevthe Catholic Church ikona zvuk
biblethe Bible ikona zvuk
morová epidemiethe Plague epidemic ikona zvuk
majetek církvechurch property ikona zvuk