logo

Habsburkové v 16. století

I. - úvodní informace
Název:
Habsburkové v 16. století
Předmět:
Dějepis
Autor:
Ilona Jílková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Vysvětlit okolnosti nástupu Habsburků na český trůn. [objasní vznik habsburské monarchie]
  • Seznámit s habsburskými panovníky a dobou jejich vlády. [charakterizuje panovníky - Ferdinand I., Maxmilián II., Rudolf II.]
  • Vysvětlit náboženskou situaci v českých zemích. [dokáže popsat náboženské problémy v českých zemích]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit anglické pojmy a fráze související s tématem [v prezentaci opakují uvdené výrazy]
  • Umět správně vyslovit anglické výrazy. [v průběhu hodiny správně vyslovují]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • prezentace v powerpointu
  • referát
  • samostatná práce
Učební pomůcky:
dataprojektor, notebook, učebnice, obrazová encyklopedie

Popis hodiny
Úvod
Seznámení s cílem hodiny, vysvětlit okolnosti nástupu Habsburků na český trůn, ukázet jednotlivé Habsburky o kterých se budeme učit v prezentaci. Poukázat na uvedené anglické výrazy.
Referát žáka : Rudolfinská Praha
Hlavní část
Popsat situaci v českých zemích v 16. století.
Charakterizovat vládu: Maxmiliána II., Rudolfa II.
Vysvětlit náboženské problémy v českých zemích - diskuse.
Závěr
Procvičování anglických pojmů, žáci střídavě chodí k tabuli a zapisují nové fráze a termíny.
Zápis do sešitu.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Opozice (disent) byla pronásledována.Opposition (dissent) was persecuted. ikona zvuk
úředníciclarks, officers ikona zvuk
rekatolizacerecatolisation ikona zvuk
alchymiealchemy ikona zvuk
monarchiea monarchy ikona zvuk
habsburská monarchiethe Habsburg Monarchy (Empire) ikona zvuk
nemocillness ikona zvuk
nástup Habsburků na český trůnHabsburg succession to the Czech throne ikona zvuk
pověst o Golemovilegend about Golem ikona zvuk
šlechtathe nobility ikona zvuk
uměníarts ikona zvuk
melancholikmelancholic ikona zvuk
česká konfeseConfessio Bohemica ikona zvuk
Majestát RudolfůvRudolphine Letter of Majesty ikona zvuk
svoboda náboženstvíreligious freedom ikona zvuk