logo

Společnost na konci středověku

I. - úvodní informace
Název:
Společnost na konci středověku
Předmět:
Dějepis
Autor:
Ilona Jílková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit se složením městské společnosti. [vyjmenuje skupiny lidí rozdělené podle majetku a postavení ve společnosti]
  • Vysvětlí pojem cechy a jejich význam pro řemeslnou výrobu. [určí dle obrázku o jaké cechy se jedná]
  • Zhodnotit život rodiny středověké a současné. [pokusí se srovnat život rodiny středověké a současné]
Jazykové cíle a ověření:
  • Procvičit anglické pojmy a fráze renesance. [písemný test v úvodu hodiny]
  • Naučit nové výrazy zaměřené na společnost v době konce středověku. [ústní a písemné opakování, na konci hodiny doplní text v pracovním listu a přiřadí k obrázku]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • samostatná práce s pracovními listy
  • diskuse na téma společnost v době středověku a dnes
Učební pomůcky:
obrazová encyklopedie, pracovní listy, obrázky

Popis hodiny
Úvod
Seznámit s cílem hodiny, rozdat pracovní listy, žáci doplňují anglické a české překlady.
Zopakovat pojmy: renesance, humanismus, reformace.
Popsat složení městské společnosti a život menšin ve středověkých městech, zdůraznit nerovnost lidí a srovnat s dobou současnou.
Hlavní část
Popsat řemeslnou výrobu, mílové právo, trhy.
a) dílna - mistr, učni, tovaryši (tzv. mistrovská zkouška)
b) cechy - spolky řemeslníků, vyjmenovat ty nejznámější
c) hostince a krčmy - kostky, karty, obchody, ubytování
Opakovat průběžně ústně novou slovní zásobu, kdy žáci nahlas vybrané výrazy opakují.
Odívání na konci středověku - běžný oděv žen a mužů.
Život v rodině
Závěr
Život v rodině:
a) sňatek - v kostele
b) manželství - výběr partnera po schválení rodičů
c) postavení žen - nerovnoprávné, diskuse

Opakování - doplní anglické výrazy do pracovního listu.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
inkvizice - úřad katolické církveinquisition - an office of the Roman Catholic church ikona zvuk
rovnoprávnostcoequality ikona zvuk
polefield ikona zvuk
kostel, kostelya church, churches ikona zvuk
postavení cizinců ve společnostithe status of foreigners in society ikona zvuk
Židéthe Jews ikona zvuk
řemeslník, řemeslnícicraftsmen ikona zvuk
městská chudinathe town poor ikona zvuk
mistrmaster craftsman ikona zvuk
tovaryšjourneyman ikona zvuk
jarmarkfair ikona zvuk
vinicevineyard ikona zvuk
vesmíruniverse ikona zvuk
učeňapprentice ikona zvuk
hostinecpub ikona zvuk
lidé na okraji středověké společnostipeople on the fringe of medieval society ikona zvuk
cechyguilds ikona zvuk
ghettoghetto ikona zvuk