logo

Bájní Přemyslovci

I. - úvodní informace
Název:
Bájní Přemyslovci
Předmět:
Dějepis
Autor:
Miroslava Zimčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • české země na počátku dějin [při ověřování žák objasní vývoj českého státu]
  • vývoj českého státu [při ověřování žák dokáže objasnit příslušné pojmy]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ověřujeme schopnost přiřazování anglických výrazů k českým při procvičování, opakování]
  • cyklický cíl – návrat ke stejným obecným pojmům a dříve procvičeným slovům [krátké testy na přiřazení anglického termínu k českému výrazu]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
- interaktivní test
počítač, notebook, dějepisný atlas, interaktivní tabule


Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.

Hlavní část
Výuka dějepisného učiva probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.

Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
duchovníclergyman ikona zvuk poznamka
panovníkmonarch ikona zvuk
feudální vazbyfeudal links ikona zvuk
feudální společnostfeudal society ikona zvuk
země Koruny českéThe Lands of the Bohemian Crown ikona zvuk
středověká kolonizacemedieval colonization ikona zvuk
vnější kolonizaceexternal colonization ikona zvuk
Zopakuj si na mapce své znalosti o státech Slovanů.Using the map revise what you know about the countries of the Slavs. ikona zvuk
Prostuduj podrobněji státy Slovanů.Investigate in detail the countries of the Slavs. ikona zvuk
Hledej na mapě na uvedené stránce.Search the map on the given page. ikona zvuk
Hledej na časové ose na uvedené stránce.Search the time line on the given page. ikona zvuk
raný středověkEarly Middle Ages ikona zvuk
Čím se vyznačuje doba středověku?What is the Meddieval period characterised by? ikona zvuk
Nakresli si časovou osu.Draw the time line. ikona zvuk
Do sešitu si zaznamenejte nejdůležitější údaje.Note the most important facts in your exercisebooks. ikona zvuk