logo

Starověký Řím

I. - úvodní informace
Název:
Starověký Řím
Předmět:
Dějepis
Autor:
Ilona Jílková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Starověký Řím - poloha, přírodní podmínky. [ukáže na mapě, kde se nachází Starověký Řím, popíše přírodní podmínky]
  • Založení osad, italické kmeny. [ukáže na mapě kmeny, které žily na území Apeninského poloostrova]
  • Seznámit s pověstí o vzniku a založení Říma. [vysvětlí rozdíl mezi pověstí a realitou, převypráví pověst o založení Říma]
Jazykové cíle a ověření:
  • Osvojit si vybrané pojmy vztahující se k tématu: Starověký Řím. [písemné ověření, překládají anglické výrazy uvedené v pracovním listu]
  • Zopakovat si probrané pojmy starověkého Říma. [žáci opakují společně ústně a poté jednotlivě]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • referát žáka: Etruskové
  • práce ve dvojicích: doplňují pracovní listy
Učební pomůcky:
dějepisné atlasy, pracovní listy, učebnice, slovníky

Popis hodiny
Úvod
Seznámení s cílem hodiny a novou slovní zásobou vztahující se k tématu: Starověký Řím, žáci nahlas opakují dané termíny.
S pomocí mapy ukázat: Apeninský poloostrov, pohoří Apeniny, Řím a řeku, která Římem protéká. Ukáží moře obklopující Apeninský poloostrov.
Referát žáka: Etruskové
Hlavní část
Seznámit žáky s nejstarším osídlením Itálie a kulturou: italické kmeny, Latinové, vznik Říma, písmo.
Pověst o založení Říma: Romulus a Remus, vlčice, Romulus - Roma. Vysvětlit rozdíl mezi pověstí a skutečností.
Rozdat pracovní listy, žáci pracují ve dvojicích.
1. Překládají anglické výrazy, s pomocí slovníku.
2. Doplňují příchod kmenů do Itálie.
3. Vyluští tajenku.
Závěr
4. Převypráví ve dvojicích příběh o založení Říma podle obrázků v pracovním listu.

Na závěr zopakovat anglické výrazy ústně.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
ItálieItaly ikona zvuk
pověstilegends ikona zvuk
zeměpisná polohageographical position ikona zvuk
poloostrovpeninsula ikona zvuk
latinaLatin ikona zvuk
bronzbronze ikona zvuk
mapa Evropya map of Europe ikona zvuk
starověký Římancient Rome ikona zvuk
EtruskovéEtrusci ikona zvuk
chronologickychronologically ikona zvuk
rozlohaarea ikona zvuk
stoletía century, centuries ikona zvuk
klenbavault ikona zvuk