logo

Viry

I. - úvodní informace
Název:
Viry
Předmět:
Biologie
Autor:
Jana Nešporová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit studenty s problematikou nebuněčných organismů - virů, jejich stavbou, vlastnostmi a projevy [Studenti popíší virion, znají běžná virová onemocnění a jejich šíření. Orientují se ve způsobu jejich léčby. Popíší princip očkování]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit studenty s novou slovní zásobou a zopakovat probrané pojmy [Studenti správně reagují na otázky, používají správné anglické výrazy.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Výklad, práce s textem
Učební pomůcky:
Model bakteriofágu, obrázky virů, schéma rozmnožování virů, Nové pojmy napsané na lístcích tvrdéo papíru pro použití na magnetickou tabuli

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, zápis do třídní knihy v AJ
Brainstorming na téma nemoci.... čekáme na slovo viróza... rozvíjíme povědomí studentů o rozdílech mezi virovými a bakteriálními chorobami.
Hlavní část
Výklad o virech jako nebuněčných částicích s charakteristickou stavbou, typy virů, specifičnost virů. samostatná práce: Vyhledávání v učebnici důležitých virových onemocnění, prevence, léčba očkování. Klíčové pojmy na tabuli v češtině, nové anglické pojmy píše vyučující rovněž na tabuli a používá je v dalším výkladu (připevňuje na magnetickou tabuli, kde zůstávají až do dalších hodin.
Závěr
Kvízové otázky se zaměřením na porozumění výkladu (viz výrazy). Domácí úkol: referáty o jednotlivých virových onemocněních.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Za domácí úkol uděláte....You are going to do ... for homework.
Jaká je prevence vzniku virových a bakteriálních nákaz?What is the prevention of viral and bacterial infections?
Která virová onemocnění jsi prodělal a jak ses léčil?Which viral diseases did you have and what was the cure?
Které způsoby ochrany před virovými onemocněními znáš?What are the ways of protection from viral diseases?
Popiš, jak se viry množí.Describe the viral reproduction.
Porovnej, v čem se liší virus od buňky.I which aspects is a virus different from a cell?
Viry jsou nebuněčné organismy.Viruses are non-cellular oragnisms.
nemocillness
nemocdesease
vytvořit referátcreate a paper
Vypracujte referát na téma...prepare a presentation on the topic of ...
viryviruses
nakažlivé nemocicontagious diseases
očkovánívaccination
Na příští hodinu si připravte referáty.Prepare your paper presentations fro next lesson.