logo

Zdravý životní styl

I. - úvodní informace
Název:
Zdravý životní styl
Předmět:
Biologie
Autor:
Jana Nešporová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit studenty se základy zdravé výživy a zdravého životního stylu [Studenti odpovídají správně na kontrolní otázky na konci hodiny, dokáží si sestavit zdravý jídelníček, poznatky o zdravém životním stylu přenášejí dle svých možností do praxe.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit studenty s novou slovní zásobou a zopakovat probrané pojmy. [Studenti správně reagují na otázky, používají správné anglické výrazy.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Skupinová práce, myšlenková mapa
Učební pomůcky:
flipchart, tabule

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, zápis do třídní knihy v AJ, kontrola úkolů z minulé hodiny (přečíst si v učebnici text ke zdravému životnímu stylu a vyhledat související zajímavé články v časopisech a na internetu).
Krátký brainstorming na téma Životní styl... vyučující zapisuje na tabuli na jednu stranu kladné a na druhou stranu záporné úvahy.
Rozdělení studentů do skupin podle kritéria: sportovci, muzikanti, "IT" skupiny nemusí mít stejný počet členů.
Hlavní část
Tvorba myšlenkové mapy a její následná prezentace před třídou, témata: Sportovci - návykové látky, kouření a alkohol, Muzikanti: zdravá výživa, "IT": aktivní odpočinek, prevence vadného držení těla. Zadání: musí se zapojit včichni členové skupiny, mapa musí mít aspoń čtyři úrovně a čtyři základní směry. Každá skupina zpracovává téma, které jí není úplně nejbližší.
Po vypracování myšlenkové mapy skupiny prezentují své názory a postoje na jednotlivé složky životního stylu a obhajují je před ostatními.

Vyučující průběžně doplňuje nové anglické pojmy.
Závěr
Zpětná vazba - vytvoříme osu vedoucí třídou od rohu k rohu, přičemž v jednom rohu je 100% zdravý životní styl a v druhém 0%. Studenti na pokyn zaujmou postavení na ose, kde by se chtěli nacházet a pak se přesunou tam, kde se domnívají, že se nacházejí nyní.
Můžeme ponechat čas na diskusi, co mohou pro zlepšení svého životního stylu udělat.

Zdroj: http://optimalista.ic.cz/wp-content/images/harvard_food_pyramid.png

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
návykové látkyaddictive substances
zdravá výživaa healthy diet
Nemusíš se zaměřovat na žádnou drogovou závislost.You don't have to focus on any drug addiction.
Kouření škodí zdraví.Smoking damages your health.
hry na počítačiPC games
návykhabit
Proč lidé berou drogy?Why do people take drugs?
legální drogylegal drugs
nelegální drogyillegal drugs
kampaň proti drogámanti-drug campaign
různé formy užívání drogdifferent ways of using drugs
prevence zneužívání návykových látekprevention of addictive substances abuse
pasivní kouřenípassive smoking
odmítání návykových látekrejection of drugs
zdraví sportovcihealthy sportsmen
počítačová síťcomputer network
Já neužívám drogy.I don't take drugs.
uživatel počítačecomputer user
výživanutrition
Uprav si místo u počítače.Adjust your place at the computer.
odpočinekrest
kulturní a sportovní akceculture and sport events
podvýživamalnutrition
relaxace, odpočinekrelaxation
Kouření je nezdravé.Smoking is unhealthy.
užívání drogdrug abuse
dostatek pohybu a sportuenough movement and sports