logo

Horniny - úvod - Geologie

I. - úvodní informace
Název:
Horniny - úvod - Geologie
Předmět:
Biologie
Autor:
Veronika Mačátová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zvládnout základní pojmy [žák umí vysvětlit základní pojmy]
  • naučit se základní dělení podle vzniku těchto hornin [žák dokáže rozdělit horniny podle způsobu vzniku]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámí se s novými pojmy v angličtině [žák zvládne anglické pojmy ]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • samostatná práce nad pracovním listem
  • video
Učební pomůcky:
učebnice Přírodopis 9
počítač
nakopírovaná křížovka

Popis hodiny
Úvod
pozdrav anglicky
absence
seznámení s cílem hodiny
Hlavní část
práce nad pracovním listem doplněné anglickými termíny
video
Závěr
křížovka
zopakování nové látky

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
usazené (sedimentární) horninysedimentary rocks
horniny přeměněné (metamorfované)metamorphic rocks
nerostmineral
Hornina se skládá z...A rock consists of ...
litosféralitosphere
hornina, horninya rock, rocks
Horniny se většinou skládají z kombinace nerostů.Rocks are usually composed of combinations of minerals.
petrologiepetrology
horniny vyvřeléigneous rocks