logo

G. Orwell - 1984 - rozbor textu

I. - úvodní informace
Název:
G. Orwell - 1984 - rozbor textu
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Petra Kovalová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zachycení totalitního režimu v literatuře [žák pojmenuje znaky totalitního režimu v díle]
  • seznámení s manipulací myšlení, jazyka [žák popíše manipulaci myšlení a jazyka v daném díle]
  • seznámení s pojmem autocenzura [žák vysvětlí, co je to autocenzura]
Jazykové cíle a ověření:
  • obohacení slovní zásoby o slova související s dílem [žák přeloží vybrané pojmy a pokusí se je zapamatovat]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • práce s textem
  • diskuse
Učební pomůcky:
čítanka Fraus 9
archy s hesly Strany v angličtině (z minulé hodiny, viz příloha)

Popis hodiny
Úvod
- běžný začátek hodiny (TK, absence, náplň hodiny)
- připomenutí učiva minulé hodiny - G. Orwell a jeho dílo (časové a místní zařazení autora, stručný obsah Farmy zvířat, název románu 1984
- v rámci opakování také překlad hesel Strany z aj do čj, učitel opět vyvěsí na tabuli, žáci přečtou anglicky a přeloží do češtiny
Hlavní část
- kontrola domácího úkolu - zamyšlení nad jedním z hesel Strany, nad danými texty lze rozvinout širší diskusi, pokud toho jsou žáci schopni a čas to dovolí
- práce s ukázkou z románu 1984 v čítance Fraus 9 (upozorníme žáky, že text není původní, ale je průběžně krácen), rozbor textu (učitel klade otázky, žáci odpovídají) - vypravěč, hlavní myšlenky, znaky totalitního režimu v ukázce, manipulace myšlení a jazyka, autocenzura); učitel doplní děj mimo ukázku
Závěr
- zápis do sešitu (informace o románu 1984) a překlad vybraných slov (vyzveme žáky, aby vybrali nejdůležitější slova, pojmy a pokusili se je přeložit, učitel pomůže s překladem tam, kde žáci již nezvládají)

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
sílastrength ikona zvuk poznamka
autor, autořian author, authors ikona zvuk
svobodafreedom ikona zvuk
mírpeace ikona zvuk
vypravěčnarrator ikona zvuk
myšleníthinking ikona zvuk
cenzuracensorship ikona zvuk
mocpower ikona zvuk
jazyklanguage ikona zvuk
strachfear ikona zvuk
totalitní režim, totalitní režimytotalitarian regime, totalitarian regimes ikona zvuk
válka, válkywar ikona zvuk
otroctvíslavery ikona zvuk
"Velký bratr""Big Brother" ikona zvuk
bolestpain ikona zvuk