logo

Pravopis skladební

I. - úvodní informace
Název:
Pravopis skladební
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Kristýna Miklánková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • opakování skladby [procvičováním, opakováním, upevňováním ověřujeme zvládnutí skladby]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ověření pomocí přílohy s audio odkazy v průběhu procvičování a na konci hodiny]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí přílohy s audio odkazy na konci hodiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
počítače, dataprojektor, notebook

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.

Hlavní část
Výuka českého jazyka probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Interaktivní testy s audio odkazy na výslovnost anglických slov, umístěných na moodlince, pomáhají vyučující - nejazykářce - předvést žákům správnou anglickou výslovnost - tyto testy jsou promítány projektorem na plátno celou vyučovací hodinu.

Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
větná skladbasyntax ikona zvuk
dokonavé slovesoperfective verb ikona zvuk
doplněkcomplement ikona zvuk
kmen minulýpast stem ikona zvuk
kmen přítomnýpresent stem ikona zvuk
slovesný tvar neurčitýnon-finite verb form ikona zvuk
učebnice mluvnicea grammar textbook ikona zvuk
samostatná práce ve školeindependent work at school ikona zvuk
přísudek holýbare predicate ikona zvuk
přísudek několikanásobnýcompound predicate ikona zvuk
přísudek rozvitýcomplete predicate ikona zvuk
přívlastek těsnýdefining relative clause ikona zvuk
přívlastek volnýnon-defining relative clause ikona zvuk
schéma souvětí podřadnéhocomplex sentence diagram ikona zvuk
souvětí souřadnécompound sentence ikona zvuk
Spoj věty vhodnými spojkami.link the clauses using suitable conjunctions ikona zvuk
vedlejší věta doplňkovápredicative complement ikona zvuk
vedlejší věta podmětnásubject clause ikona zvuk
vedlejší věta předmětnáobject clause ikona zvuk
vedlejší věta příslovečnáadverbial clause ikona zvuk
vedlejší věta přísudkovápredicative clause ikona zvuk
vedlejší věta přívlastkováattributive clause ikona zvuk
věta hlavní, věta řídícíindependent clause ikona zvuk
věta vedlejšísubordinate clause ikona zvuk
věta závisládependent clause ikona zvuk
základní větné členybasic sentence elements ikona zvuk
členy, které závisí na jiném větném členusentence elements which depend on other elements ikona zvuk
Doplňte interpunkční znaménka.Complete the punctuation. ikona zvuk
Doplňte ke slovesům vhodná příslovečná určení.Add suitable adverbials to the verbs. ikona zvuk
Najděte ve větách předměty.Find the objects in these sentences. ikona zvuk
Nakresli grafy souvětí.Draw sentence diagrams. ikona zvuk
Postupně rozvíjejte oba základní větné členy.Gradually develop the basic sentence structure. ikona zvuk
postupnýgradual ikona zvuk
Předmět bývá vyjádřen...The object is usually expressed ... ikona zvuk
příslovečné určeníadverbial ikona zvuk
příslovečné určení časuadverbial of time ikona zvuk
příslovečné určení místaadverbial of place ikona zvuk
příslovečné určení okolnosti dějůadverbial of circumstance ikona zvuk
příslovečné určení podmínkyadverbial of condition ikona zvuk
příslovečné určení příčinyadverbial of cause ikona zvuk
příslovečné určení přípustkuadverbial of concession ikona zvuk
příslovečné určení účeluadverbial of purpose ikona zvuk
příslovečné určení způsobuadverbial of manner ikona zvuk
složitá větná skladbaa complex sentence structure ikona zvuk