logo

Pravopis lexikální

I. - úvodní informace
Název:
Pravopis lexikální
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Kristýna Miklánková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • pravopis opakování [procvičením, opakováním ověřujeme zvládnutí pravopisných jevů]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ověření pomocí přílohy s audio odkazy v průběhu procvičování a na konci hodiny]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy (školní moodle)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
  • multimediální výuka
Učební pomůcky:
učebnice, sešity, dataprojektor, notebook, testy, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.

Hlavní část
Výuka českého jazyka probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Interaktivní testy s audio odkazy na výslovnost anglických slov, umístěných na moodlince, pomáhají vyučující - nejazykářce - předvést žákům správnou anglickou výslovnost - tyto testy jsou promítány projektorem na plátno celou vyučovací hodinu.

Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Nejprve si napíšeme pravopisné cvičení.First, we are going to write a spelling exercise. ikona zvuk
Připravte si sešity na pravopisné cvičení.Prepare your exercise books for a spelling exercise. ikona zvuk
Vysvětlete pravopis podtrženého slova.Explain the spelling of the underlined word. ikona zvuk
Doplň a zdůvodni pravopis.Fill in and justify the spelling. ikona zvuk
pravopisné cvičenía grammar exercise ikona zvuk
pravopisná cvičenígrammar exercises ikona zvuk
zjednodušení pravopisua simplification of a language ikona zvuk
pravopisspelling ikona zvuk
Oprav pravopisné chyby.correct spelling mistakes ikona zvuk
Zdůvodni pravopis.Explain the spelling. ikona zvuk
pravopisné cvičeníspelling exercise ikona zvuk
předtištěné pravopisné cvičeníprinted spelling exercise ikona zvuk
Oprav pravopisné chyby.Correct the spelling mistakes. ikona zvuk
Pravopisné jevy odůvodni.Give reasons for the spelling. ikona zvuk
Oprav pravopisné chyby.Correct spelling mistakes. ikona zvuk
Srovnejte výslovnost a pravopis.Compare the pronunciation and the spelling. ikona zvuk
Zapište tento text pravopisně správně.Write this text with correct spelling. ikona zvuk