logo

Pořádek slov ve větě

I. - úvodní informace
Název:
Pořádek slov ve větě
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Kristýna Miklánková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • slovosled [procvičováním, opakováním ověřujeme schpnost žáka orientovat se v problematice]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ ověření pomocí přílohy s audio odkazy v průběhu procvičování a na konci hodiny]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy (školní moodle)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
  • multimediální výuka
Učební pomůcky:
učebnice, sešity, dataprojektor, notebook, testy, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.


Hlavní část
Výuka českého jazyka probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Interaktivní testy s audio odkazy na výslovnost anglických slov, umístěných na moodlince, pomáhají vyučující - nejazykářce - předvést žákům správnou anglickou výslovnost - tyto testy jsou promítány projektorem na plátno celou vyučovací hodinu.

Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Napiš tuto větu na zvláštní lístek.Write the sentence on a separate piece of paper. ikona zvuk
Čtěte postupně každý svou větu.Read your sentence one by one. ikona zvuk
Podtrhněte základní skladebné dvojice.Underline the subject and the verb. ikona zvuk
Utvořte věty podle zadaných slovních druhů.Make sentences according to the given parts of speech. ikona zvuk
Rozvíjejte holé věty podstatnými jmény.Develop the simple sentences using nouns. ikona zvuk
větná skladbasyntax ikona zvuk
stavba větnásyntax ikona zvuk
větasentence ikona zvuk
věta jednoduchásimple sentence ikona zvuk
Tvořte věty.Make sentences. ikona zvuk
S vybranými slovy utvořte věty.Make sentences with the chosen words. ikona zvuk
základní skladební dvojicethe basic sentence structure ikona zvuk
hlavní zásady českého slovosledumain principles of Czech word order ikona zvuk
Všimni si jazykových prostředků a slovosledu.Notice the linguistic means and word order. ikona zvuk
zastaralý slovosledarchaic word order ikona zvuk
skladbastructure ikona zvuk poznamka