logo

Věta hlavní a vedlejší 2

I. - úvodní informace
Název:
Věta hlavní a vedlejší 2
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Kristýna Miklánková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • věta řídící a závislá [zjišťujeme procvičováním zvládnutí a aplikaci probraného učiva]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ověření pomocí přílohy s audio odkazy v průběhu procvičování a na konci hodiny]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy (školní moodle)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
  • multimediální výuka
Učební pomůcky:
učebnice, sešity, dataprojektor, notebook, testy, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.

Hlavní část
Výuka českého jazyka probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Interaktivní testy s audio odkazy na výslovnost anglických slov, umístěných na moodlince, pomáhají vyučující - nejazykářce - předvést žákům správnou anglickou výslovnost - tyto testy jsou promítány projektorem na plátno celou vyučovací hodinu.


Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
věty řídícíindependent clauses ikona zvuk
Nahraďte podtržené větné členy vedlejšími větami.Use clauses instead of the underlined parts of a sentence. ikona zvuk
Tvořte věty s těmito slovy.Make sentences using these words. ikona zvuk
větná skladbasyntax ikona zvuk
stavba větnásyntax ikona zvuk
Tvořte věty.Make sentences. ikona zvuk
S vybranými slovy utvořte věty.Make sentences with the chosen words. ikona zvuk
druhy vedlejších věttypes of subordinate clauses ikona zvuk
Nakresli graf souvětí.Draw a sentence diagram. ikona zvuk
několikanásobné větné členycompound sentence elements ikona zvuk
podmět rozvitýcomplete subject ikona zvuk
Podtrhněte v souvětích věty řídící.In the complex sentences underline the main clause. ikona zvuk
schéma souvětí podřadnéhocomplex sentence diagram ikona zvuk
souvětí souřadnécompound sentence ikona zvuk
Spoj věty vhodnými spojkami.link the clauses using suitable conjunctions ikona zvuk
Utvořte souvětí podle uvedeného grafu.Form a complex sentence according to the given diagram. ikona zvuk
vedlejší věta doplňkovápredicative complement ikona zvuk
vedlejší věta podmětnásubject clause ikona zvuk
vedlejší věta předmětnáobject clause ikona zvuk
vedlejší věta příslovečnáadverbial clause ikona zvuk
vedlejší věta přísudkovápredicative clause ikona zvuk
vedlejší věta přívlastkováattributive clause ikona zvuk
věta hlavní, věta řídícíindependent clause ikona zvuk
věta vedlejšísubordinate clause ikona zvuk
věta závisládependent clause ikona zvuk