logo

Doplněk

I. - úvodní informace
Název:
Doplněk
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Kristýna Miklánková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • doplněk [zjišťujeme, zda žák dokáže objasnit a aplikovat příslušné pojmy]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ověření pomocí přílohy s audio odkazy v průběhu procvičování a na konci hodiny]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy (školní moodle)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
  • multimediální výuka
Učební pomůcky:
učebnice, sešity, dataprojektor, notebook, testy, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.

Hlavní část
Výuka českého jazyka probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Interaktivní testy s audio odkazy na výslovnost anglických slov, umístěných na moodlince, pomáhají vyučující - nejazykářce - předvést žákům správnou anglickou výslovnost - tyto testy jsou promítány projektorem na plátno celou vyučovací hodinu.

Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Nahraďte podtržené větné členy vedlejšími větami.Use clauses instead of the underlined parts of a sentence. ikona zvuk
Rozvíjejte tuto větu o další větné členy.Develop this sentence using other sentence elements. ikona zvuk
doplněkcomplement ikona zvuk
základní větný člena main part of a sentence ikona zvuk
Ptejte se!Ask questions! ikona zvuk
Proč?Why? ikona zvuk
Kdo to neví?Who doesn't know it? ikona zvuk
několikanásobné větné členycompound sentence elements ikona zvuk
řídící členhead element ikona zvuk
základní větné členybasic sentence elements ikona zvuk
závislý větný člendependent sentence element ikona zvuk
členy, které závisí na jiném větném členusentence elements which depend on other elements ikona zvuk
rozvíjející větné členycompound sentence elements ikona zvuk
Podmět a přísudek jsou dva základní větné členy.A subject and a predicate are two main sentence elements. ikona zvuk
věta jednočlennáone word sentence ikona zvuk
větné členysentence elements ikona zvuk
větný člensentence element ikona zvuk