logo

Tvorba vět a souvětí

I. - úvodní informace
Název:
Tvorba vět a souvětí
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Kristýna Miklánková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Věta jednoduchá a souvětí [ověřujem schopnost formulování složitějších myšlenek, porozumění složitějšímu sdělení ]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [ověření pomocí přílohy s audio odkazy v průběhu procvičování a na konci hodiny]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy (školní moodle)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
  • multimediální výuka
Učební pomůcky:
učebnice, sešity, dataprojektor, notebook, testy, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.
Hlavní část
Výuka českého jazyka probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Interaktivní testy s audio odkazy na výslovnost anglických slov, umístěných na moodlince, pomáhají vyučující - nejazykářce - předvést žákům správnou anglickou výslovnost - tyto testy jsou promítány projektorem na plátno celou vyučovací hodinu.

Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
věta jednoduchásimple sentence ikona zvuk
věta hlavní, věta řídícíindependent clause ikona zvuk
věta vedlejšísubordinate clause ikona zvuk
věta závisládependent clause ikona zvuk
V souvětí podřadném je pouze jedna věta hlavní.In a complex sentence there is just one main sentence. ikona zvuk
Vedlejší věty vyjadřují větný člen celou větou.Subordinate clauses express a sentence element with a whoule sentence. ikona zvuk
první věta the first sentence ikona zvuk
druhá větasecond clause ikona zvuk
Najdi ve větě slovesa.Find verbs in the sentence. ikona zvuk
Urči větu hlavní a větu vedlejší.Identify the main clause and the subordinate clause. ikona zvuk
Vypracuj graf souvětí.Draw a sentence diagram. ikona zvuk
Jaký významový rozdíl je mezi těmito větami?What is the difference in the meaning of these two sentences? ikona zvuk
uvozovací větaembedded sentence ikona zvuk
krátké a delší větné celkyshorter and longer clauses ikona zvuk
věty jednočlennéone-element sentences ikona zvuk
větné ekvivalentysentence equivalents ikona zvuk
věty podle postoje mluvčíhosentences which reflect the speaker´s attitude ikona zvuk
Urči počet vět.Idenify the number of clauses. ikona zvuk
Rozliš věty hlavní a vedlejší.Differenciate the main and subordiante clausses. ikona zvuk
souvětí podřadnécomplex sentence ikona zvuk
rozvitý podmětcompound subject ikona zvuk