logo

Částice, citoslovce

I. - úvodní informace
Název:
Částice, citoslovce
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Kristýna Miklánková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • částice, citoslovce [zjišťujeme, zda žák dokáže objasnit příslušné pojmy]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [procvičováním a upevňováním zjišťujeme, zda žák zvládá probrané učivo]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy (školní moodle)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
interaktivní test
počítač, notebook, dějepisný atlas, interaktivní tabule
školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, částečně - s využitím obecných pokynů - anglicky.

Hlavní část
Výuka českého jazyka probíhá v češtině, vždy při použití vybraného odborného českého výrazu je tento český výraz doplňován anglickým ekvivalentem.
Prezentace nového učiva probíhá s využitím dataprojektoru, žáci pracují pod vedením vyučující, která běžné obecné pokyny ve vyučování žákům sděluje anglicky.
Při procvičování využívají žáci nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení probrané anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Interaktivní testy s audio odkazy na výslovnost anglických slov, umístěných na moodlince, pomáhají vyučující - nejazykářce - předvést žákům správnou anglickou výslovnost - tyto testy jsou promítány projektorem na plátno celou vyučovací hodinu.

Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov - obecných pojmů, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky, nové odborné české výrazy vyjadřuje žák i anglicky.
Doplnění anglických výrazů ve shrnujícím testu (příloha).
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Řekni o tom slovu vše, co víš.Say everything you know about the word. ikona zvuk
Dokázali byste vysvětlit, co znamenají?Can you explain what they mean? ikona zvuk
Pokus se kamarádovi srozumitelně vysvětlit...Try to explain clearly to a friend ... ikona zvuk
Pokusme se to pochopit.Let us try to understand it. ikona zvuk
Určete v textu slovní druhy.Specify the parts of speech types in the text. ikona zvuk
citoslovcean interjection, interjections ikona zvuk
slova neohebnáuninflected words ikona zvuk
Podtrhněte slova neohebná.Underline uninflected words. ikona zvuk
opakování slovních druhůrevision of parts of speech ikona zvuk
neohebné slovní druhyuninflected parts of speech ikona zvuk
Zopakujeme si slovní druhy.Let's revise parts of speech. ikona zvuk