logo

Věty podle postoje mluvčího

I. - úvodní informace
Název:
Věty podle postoje mluvčího
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • druhy vět podle postoje mluvčího [žáci vyjmenují druhy vět podle postoje mluvčího, žáci určí v textu druhy vět podle postoje mluvčího]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadit pojmy vztahující se k tématu [žáci samostatně vypracují úkol v pracovním listě]
  • zařadit další obecné pojmy a fráze [žáci samostatně vypracují úkol v pracovním listě]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, výklad, společná práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
učebnice, karty s anglickými výrazy, pracovní listy s úkolem na zopakování anglických slovíček

Popis hodiny
Úvod
pozdrav a organizační část hodiny
sdělení tématu hodiny - také písemně na tabuli česky i anglicky
Hlavní část
výuka probíhá v češtině
zařazujeme další obecné anglické fráze a pojmy vztahující se k tématu(předkládáme je žákům také napsány na kartách, karty připevňujeme na nástěnku)
Závěr
společné ústní zopakování učiva
zopakování anglických výrazů a frází probraných v dnešní hodině - žáci samostatně spojují anglické výrazy se správnými českými překlady (úkol v pracovním listě)
pokyny k domácí přípravě a rozloučení

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
písemkawritten test ikona zvuk
opakovací písemkaa progress test ikona zvuk
Věty oznamovací mají melodii klesavou.Affirmative sentences have a fall information pattern. ikona zvuk
věty rozkazovacíimperative sentences ikona zvuk
věta jednoduchásimple sentence ikona zvuk
Neopisuj!Don't copy! ikona zvuk
Neotáčej se!Don't turn around! ikona zvuk
Neopisuj od souseda.Do not copy from your neighbour. ikona zvuk
souvětícomplex sentence ikona zvuk
větasentence ikona zvuk
Neopisujte.Do not copy. ikona zvuk
věty oznamovacíassertive sentences ikona zvuk
věty tázacíinterrogative sentences ikona zvuk
věty zvolacíexclamatory sentences ikona zvuk
věty podle postoje mluvčíhosentences which reflect the speaker´s attitude ikona zvuk
písemná prácea written assignment ikona zvuk