logo

Literární druhy a žánry

I. - úvodní informace
Název:
Literární druhy a žánry
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Tamara Spoustová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Rozeznat základní literární druhy [Žák charakterizuje základní znaky jednotlivých literárních druhů]
  • Seznámit se s některými žánry epickými [Žák vyjmenuje některé epické žánry a stručně je charakterizuje]
  • Zařadit správně přečtenou ukázku do literárního druhu, popřípadě žánru [Žák zařadí vybranou ukázku do literárního druhu, případně žánru]
Jazykové cíle a ověření:
  • Žák se seznámí s anglickou terminologií (literární druhy, některé epické žánry) [Žák pojmenuje vybraný literární druh či některý epický žánr i anglicky]
  • Žák si uvědomí, že některé české názvy nemusí odpovídat názvům anglickým (legend, novel) [Žák odlišuje anglické a české dělení epických žánrů]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka
  • Práce s literárními ukázkami, skupinová
  • Individuální práce - vyplňování česko-anglické tabulky
Učební pomůcky:
sešit
knihy ze školní knihovny(nějaké povídky, román, pověsti, pohádky, divadelní hra, sbírka poezie, bajky, popřípadě časopis s anekdotami a nějaké legendy o světcích
sada anglických označení pro literární druhy a epické žánry

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Seznámení s obsahovými a jazykovými cíli hodiny
Prohlédnutí nachystané výstavky knih ze školní knihovny
Hlavní část
Brainstorming - v čem se jednotlivé knihy liší, jak by se daly rozdělit? Vyučující směřuje k dělení podle formální stránky (poezie, próza, drama) i podle obsahové stránky (lyrika, epika, drama)
Vyvození literárních druhů z odpovědí žákovského brainstormingu
Zápis do sešitu
Skupinová práce - sada anglického označení literárních druhů - umístěte na správný typ knihy na výstavce (každá skupina umístí jeden)
Frontální výuka: některé epické žánry (pohádka, pověst, bajka...) - stručná charakteristika, pouze ústně, zatím bez zápisu do sešitu
Skupinová práce - sada anglického označení vybraných literárních žánrů - umístěte na správný typ knihy na výstavce (každá skupina umístí jeden až dva)
Závěr
Shrnutí
Individuální práce - každý žák dostane neúplnou dvojjazyčnou tabulku literárních druhů a některých epických žánrů, má doplnit chybějící výrazy
Vysbírání tabulek k pozdější kontrole
Závěrečný pozdrav

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
legendalegend ikona zvuk
vtipjoke ikona zvuk
románnovel ikona zvuk
pohádkafairy-tale ikona zvuk
epikaepic ikona zvuk
lyrikalyrics ikona zvuk
dramadrama ikona zvuk
poeziepoetry ikona zvuk
prózaprose ikona zvuk
pověstlegend ikona zvuk
novelanovel ikona zvuk
pověst národnínational legend ikona zvuk
pověst místnílocal legend ikona zvuk