logo

Co už známe z tvarosloví II

I. - úvodní informace
Název:
Co už známe z tvarosloví II
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Tamara Spoustová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Slovní druhy - opakování z předchozí hodiny [Žák určuje slovní druh u ohebných i neohebných slov]
  • Kategorie (mluvnické významy) substantiv [Žák u substantiv určí kategorie (mluvnické významy): rod, číslo, pád, vzor]
  • Přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací [Žák pozná druh přídavného jména]
Jazykové cíle a ověření:
  • Žák se seznámí s další terminologií v AJ [Žák reaguje na termíny zadané v AJ, žák termíny správně vysloví]
  • Žák porozumí terminologii v AJ [Žák rozřazuje neohebné slovní druhy podle AJ terminologie, žák určuje druhy adjektiv a mluvnické významy substantiv podle AJ terminologie]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, individuální práce
Učební pomůcky:
běžné: tabule, učebnice, pracovní sešit, sešit
ostatní: tabulky nadepsané v AJ terminologii (slovní druhy - viz LP Co už známe z tvarosloví I, mluvnické kategorie substantiv, druhy adjektiv)

Popis hodiny
Úvod
Seznámení s obsahovými a jazykovými cíli
Zjištění docházky
Hlavní část
Opakování tvarosloví II.
- slovní druhy - opakování z předchozí hodiny (viz LP Co už známe z tvarosloví I, příloha Aktivita - slovní druhy): vyučující znovu zopakuje významy a výslovnost anglických slov označujících slovní druhy, poté žáci znovu dostanou tabulku s anglicky nadepsanými slovními druhy, do níž rozřazují česká slova, která jim vyučující pomalu diktuje (podle potřeby cca 15 - 20 slov). Vzhledem k tomu, že jde o opakování, může být tato aktivita hodnocena.
- mluvnické významy (rod, číslo, pád, vzor): na tabuli jsou již od přestávky anglicky nadepsané názvy mluvnických kategorií substantiv,vyučující je přečte, ke každému připíše český význam. Vyučující požádá několik žáků o zopakování anglických termínů.Poté žáci dostanou tabulku s anglickými termíny a česky napsanými podstatnými jmény (viz příloha), u nichž mají podle anglického zadání určovat jejich mluvnické významy
- druhy adjektiv: zopakování česky, vyučující napíše na tabuli druhy adjektiv v AJ,vysloví je, požádá žáky o zopakování, poté opět následuje tabulka a rozřazování českých adjektiv podle anglické terminologie (v matici chybí výraz pro adjektiva tvrdá)
Závěr
Shrnutí, zopakování
Zadání domácího úkolu

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
citoslovcean interjection, interjections ikona zvuk
rodvoice ikona zvuk
vzory podstatných jmennoun paradigms ikona zvuk
číslo jednotnésingular ikona zvuk
číslo množnéplural ikona zvuk
rod mužskýmasculine ikona zvuk
rod ženskýfeminine ikona zvuk
rod středníneuter ikona zvuk
příslovceadverb ikona zvuk
předložka, předložkya preposition, prepositions ikona zvuk
spojka, spojkya conjunction, conjunctions ikona zvuk
pádycases ikona zvuk
neohebné slovní druhyuninflected parts of speech ikona zvuk
Určete druhy přídavných jmen.Identify kinds of adjectives. ikona zvuk
Z podstatných jmen označujících zvířata obvykle tvoříme přídavná jména měkká.We usually form soft adjectives from animal nouns. ikona zvuk
číslo (mluvnická kategorie)grammatical number ikona zvuk