logo

Co už známe z tvarosloví I

I. - úvodní informace
Název:
Co už známe z tvarosloví I
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Tamara Spoustová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zopakovat slovní druhy [žák ve větě určí slovní druhy]
  • zopakovat druhy podstatných jmen [žák určí druhy podstatných jmen]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit se s terminologií v anglickém jazyce [žák reaguje na termíny zadané v AJ]
  • porozumět terminologii v AJ [žák zařazuje česká slova podle AJ terminologie]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, individuální práce
Učební pomůcky:
běžné - učebnice, pracovní sešit, tabule...
ostatní: tabulka s vytištěnými anglickými názvy slovních druhů, tabulka s anglickými názvy druhů substantiv, tabulky s terminologií pro vlepení do sešitů

Popis hodiny
Úvod
Zahájení hodiny, seznámení s obsahovými a jazykovými cíli
Docházka
Kontrola domácích úkolů
Hlavní část
Opakování učiva tvarosloví z předchozích ročníků - praktické procvičování
- slovní druhy (ohebné a neohebné): na tabuli napsané anglické i české názvy slovních druhů, žáci dostanou papír s tabulkou s anglickými názvy slovních druhů, do níž pak rozřazují diktovaná česká slova. Před aktivitou učitel anglické termíny vysloví a požádá několik žáků o zopakování slyšeného.
- druhy podstatných jmen - substantiva pomnožná, hromadná, látková, konkrétní, abstaktní: na tabuli napsané anglické i české názvy druhů substantiv, žáci do tabulky s anglickými názvy vepisují diktovaná česká substantiva - rozřazují je podle anglické terminologie. Před aktivitou učitel anglické termíny vysloví a požádá několik žáků o zopakování slyšeného.

Procvičování kategorií podstatných jmen- v této hodině pouze česky, cvičení z učebnice.
Závěr
Shrnutí zopakovaného učiva česky.
Kontrola tabulek, do nichž žáci vepisovali k anglické terminologii česká slova.
Ústní zopakování anglických termínů.
Učitel na závěr rozdá tabulky s terminologií, které si žáci vlepí do sešitů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
podstatné jméno abstraktní, podstatná jména abstraktnían abstract noun, abstract nouns ikona zvuk
citoslovcean interjection, interjections ikona zvuk
podstatná jména pomnožnácollective nouns ikona zvuk
podstatné jméno hromadné, podstatná jména hromadnáa collective noun, collective nouns ikona zvuk
podstatné jméno konkrétnía concrete noun ikona zvuk
přídavné jméno, přídavná jménaan adjective, adjectives ikona zvuk
zájmenapronouns ikona zvuk
číslovkynumerals ikona zvuk
sloveso, slovesaa verb, verbs ikona zvuk
příslovceadverb ikona zvuk
předložka, předložkya preposition, prepositions ikona zvuk
spojka, spojkya conjunction, conjunctions ikona zvuk
slovní druhy ohebnéinflected parts of speech ikona zvuk
neohebné slovní druhyuninflected parts of speech ikona zvuk
podstatná jména látkovámass nouns ikona zvuk