logo

Příslovce I

I. - úvodní informace
Název:
Příslovce I
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • zopakovat problematiku příslovcí [ústní ověření, žáci rozeznají příslovce mezi ostatními slovními druhy ,žáci doplňují vhodná příslovce do vět (cvičení v učebnici)]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadit nové anglické výrazy a fráze vztahující se k tématu [žáci poskládají z nabídnutých anglických slov věty]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, rozhovor, společná práce, samostatná práce, práce ve dvojici
Učební pomůcky:
učebnice, kartičky s anglickými výrazy pro žáky

Popis hodiny
Úvod
pozdrav a organizační část hodiny
kontrola domácího úkolu
sdělení cíle hodiny
pravopisné cvičení
Hlavní část
výuka probíhá v češtině
v průběhu výuky zařazujeme anglické pojmy a fráze vztahující se k tématu (píšeme je také na tabuli)
Závěr
ústní společné zopakování učiva
zopakování anglických pojmů a frází probraných v dnešní hodině - žáci ve dvojicích skládají z nabídnutých anglických slovíček věty - společná kontrola správnosti ihned (každá dvojice dostane dvě věty k poskládání)
zhodnocení hodiny
pokyny k domácí přípravě
rozloučení

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
příslovceadverb ikona zvuk
slovní druhy ohebnéinflected parts of speech ikona zvuk
neohebné slovní druhyuninflected parts of speech ikona zvuk
Do vět doplňte vhodné příslovce.Complete the sentences with a suitable adverb. ikona zvuk
Některá příslovce mají dva i tři správné tvary.Some adverbs have two or three correct forms. ikona zvuk
Některá příslovce mají nepravidelné tvary.Some adverbs are irregular. ikona zvuk
příslovečné určeníadverbial ikona zvuk
Tato příslovce použijte ve větách.Use these adverbs in sentences. ikona zvuk
V uvedeném textu podtrhněte příslovce.Underline adverbs in the given text. ikona zvuk