logo

Druhy vedlejších vět XII

I. - úvodní informace
Název:
Druhy vedlejších vět XII
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • rozbor a grafické znázornění souvětí [žáci samostatně určují druhy vedlejších vět, souvětí graficky zaznamenávají]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadíme anglické pojmy a fráze vztahující se k tématu [žáci vybírají k českým pojmům a frázím správný anglický překlad - interaktivní cvičení Hot Potatoes]
  • []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, společná práce, samostatná práce, práce ve dvojicích
Učební pomůcky:
učebnice, interaktivní tabule, interaktivní pexeso Hot Potatoes, karty s anglickými výrazy pro učitele, karty s anglickými výrazy pro žáky

Popis hodiny
Úvod
organizační část hodiny
sdělení cíle hodiny
pravopisné cvičení
kontrola domácího úkolu
zopakování učiva z minulé hodiny
Hlavní část
výuka probíhá v češtině
zařadíme anglické pojmy a fráze vztahující se k tématu - předkládáme je žákům také v písemné formě na kartách, nacvičujeme společně výslovnost, vyvěšujeme je magnetickou tabuli
Závěr
shrnutí učiva
zopakování anglických pojmů a frází - žáci vybírají k českým pojmům a frázím správný anglický překlad - interaktivní cvičení Hot Potatoes - společná práce
zhodnocení hodiny
zadání domácího úkolu
rozloučení

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
vedlejší věty příčinné a podmínkovésubordinate clauses of cause and condition ikona zvuk
druhy vedlejších věttypes of subordinate clauses ikona zvuk
čekat před třídouwait outside the classroom ikona zvuk
nesprávněincorrect ikona zvuk
Vedlejší věty vyjadřují větný člen celou větou.Subordinate clauses express a sentence element with a whoule sentence. ikona zvuk
Urči druh vedlejší věty.Identify the kind of the subordinate clause. ikona zvuk
vedlejší věta příslovečná místnísubordinate adverbial clause of place ikona zvuk
vedlejší věta příslovečná časovásubordinate adverbial clause of time ikona zvuk
vedlejší věta příslovečná způsobovásubordinate adverbial clause of manner ikona zvuk
vedlejší věta příslovečná měrovásubordiante adverbial clause of measure ikona zvuk
vedlejší věta příslovečná příčinná (důvodová)subordinate adverbial clause of cause ikona zvuk
vedlejší věta příslovečná účelováadverbial clause of purpose ikona zvuk
vedlejší věta příslovečná podmínkováadverbial clause of condition ikona zvuk
vedlejší věta příslovečná přípustkováadverbial clause of concession ikona zvuk