logo

Jazykový rozbor III

I. - úvodní informace
Název:
Jazykový rozbor III
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • jazykový rozbor [žáci samostatně rozebírají krátký text]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadíme anglické pojmy a fráze vztahující se k tématu [žáci přiřadí správný anglický překlad k českým pojmům a frázím - interaktivní přiřazovací cvičení Hot Potatoes]
  • []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, společná práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
učebnice, pracovní listy, karty s anglickými frázemi pro učitele, interaktivní tabule,interaktivní cvičení Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
pozdrav a organizační část hodiny
sdělení cíle hodiny
společné ústní zopakování učiva
pravopisné cvičení
Hlavní část
výuka probíhá v češtině
zařazujeme anglické fráze vztahující se k tématu, ukazujeme je napsány na kartách - nacvičujeme výslovnost, karty vyvěsíme na nástěnku
Závěr
ústní společné zopakování učiva
zopakování anglických pojmů a frází vztahujících se k tématu - interaktivní přiřazovací cvičení Hot Potatoes - žáci přiřazují k českým pojmům a frázím správný anglický překlad - společná práce
zhodnocení hodiny
pokyny k domácí přípravě a rozloučení

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Sloveso nahraďte synonymem.Replace the verb with a synonym. ikona zvuk
Nahraďte slova citově zabarvená slovy neutrálními.Substitute euphemisms for neutral words. ikona zvuk
souvislý textcontinuous text ikona zvuk
V textu barevně označte...In the text highlight... ikona zvuk
Doplňte chybějící slova v textu.Fill the missing words into the text. ikona zvuk
Opravte chyby v textu.Correct the mistakes in the text. ikona zvuk
Vypiš z textu slovo složené.Put down a compound word from the text. ikona zvuk
Urči mluvnické kategorie u těchto slov.Identify grammar categories in these words. ikona zvuk
Cizí slova nahraďte slovy českými.Substitute the foreign words with Czech words. ikona zvuk