logo

Druhy vedlejších vět VIII

I. - úvodní informace
Název:
Druhy vedlejších vět VIII
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • vedlejší věty příslovečné, podmětné a předmětné [žák určuje druhy vedlejších vět příslovečných, žák rozezná vedlejší věty podmětné a předmětné]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadíme anglické pojmy a fráze vztahující se k tématu [žáci vybírají správný anglický překlad českých pojmů a frází a naopak - interaktivní pexeso Hot Potatoes]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, společná práce, samostatná práce, práce ve dvojicích
Učební pomůcky:
učebnice, interaktivní tabule, interaktivní pexeso Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
organizační čás
sdělení cíle hodiny
společné ústní opakování učiva
pravopisné cvičení
Hlavní část
výuka probíhá v češtině
v průběhu výuky zařazujeme anglické pojmy a fráze vztahující se k tématu - také písemně na tabuli, společně nacvičujeme výslovnost
Závěr
zopakování anglických výrazů - interaktivní pexeso Hot Potatoes - žáky rozdělíme do dvou skupin
zhodnocení hodiny
pokyny k domácí přípravě
rozloučení

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Kde jsi udělal chybu?Where did you make a mistake? ikona zvuk
Odevzdejte domácí úkoly.Hand in the homework. ikona zvuk
Na příští hodinu se naučte...For next class, study... ikona zvuk
Teď si procvičíme...Now we are going to practise... ikona zvuk
Co si pamatuješ z minulé hodiny?What do you remember from the last lesson? ikona zvuk
Pracujte po dvojicích.Work in pairs. ikona zvuk
vedlejší věta podmětnásubject clause ikona zvuk
vedlejší věta předmětnáobject clause ikona zvuk
vedlejší věta příslovečnáadverbial clause ikona zvuk
věta vedlejšísubordinate clause ikona zvuk
vedlejší věta příslovečná místnísubordinate adverbial clause of place ikona zvuk
vedlejší věta příslovečná časovásubordinate adverbial clause of time ikona zvuk
vedlejší věta příslovečná způsobovásubordinate adverbial clause of manner ikona zvuk
vedlejší věta příslovečná měrovásubordiante adverbial clause of measure ikona zvuk
vedlejší věta příslovečná příčinná (důvodová)subordinate adverbial clause of cause ikona zvuk
vedlejší věta příslovečná účelováadverbial clause of purpose ikona zvuk
vedlejší věta příslovečná podmínkováadverbial clause of condition ikona zvuk
vedlejší věta příslovečná přípustkováadverbial clause of concession ikona zvuk