logo

Druhy vedlejších vět II

I. - úvodní informace
Název:
Druhy vedlejších vět II
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • opakování jednotlivých druhů vedlejších vět [žák napíše, jaké druhy vědlejších vět rozeznáváme]
  • vedlejší věta podmětná [žák se dokáže správně zeptat na vedlejší větu podmětnou, žák do souvětí doplňuje vedlejší věty podmětné]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadíme pojmy a fráze vztahující se k tématu [žáci přiřadí k českým pojmům a frázím správný anglický překlad - interaktivní cvičení Hot Potatoes]
  • []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, řízený rozhovor, samostatná práce, společná práce
Učební pomůcky:
učebnice, interaktivní tabule, interaktivní cvičení Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
pozdrav a organizační část hodiny
sdělení cíle hodiny
pravopisné cvičení
zopakování učiva z minulé hodiny
Hlavní část
výuka probíhí v češtině
zařadíme anglické pojmy a fráze vztahující se k tématu - předkládáme je žákům také v písemné podobě - na tabuli tvoříme pojmovou mapu
Závěr
společné ústní shrnutí učiva
zopakování anglických pojmů a frází vztahujících se k tématu - interaktivní přiřazovací cvičení Hot Potatoes - vybraní žáci chodí k interaktivní tabuli
zadání domácího úkolu
rozloučení

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Vedlejší věta přísudková vyjadřuje jmennou část přísudku.Subordinate predicative clause expresses the nominal part of the predicate. ikona zvuk
druhy vedlejších věttypes of subordinate clauses ikona zvuk
vedlejší věta doplňkovápredicative complement ikona zvuk
vedlejší věta podmětnásubject clause ikona zvuk
vedlejší věta předmětnáobject clause ikona zvuk
vedlejší věta příslovečnáadverbial clause ikona zvuk
vedlejší věta přísudkovápredicative clause ikona zvuk
vedlejší věta přívlastkováattributive clause ikona zvuk
souvětícomplex sentence ikona zvuk
vedlejší větasubordinate clause ikona zvuk
Vedlejší věta mluvnicky závisí na jiné větě.Subordinate clause is grammatically dependent on another clause. ikona zvuk
větasentence ikona zvuk
Urči druh vedlejší věty.Identify the kind of the subordinate clause. ikona zvuk