logo

Co už víme o větě II

I. - úvodní informace
Název:
Co už víme o větě II
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • věta a souvětí - procvičování učiva [žák rozeznává větu jednoduchou a souvětí, určuje počty vět v souvětích, vyhledává spojovací výrazy, doplňuje spojovací výrazy]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadíme anglické pojmy a fráze vztahující se k tématu [žáci poskládají z nabídnutých anglických slovíček věty]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, samostaná práce, společná práce
Učební pomůcky:
učebnice, pracovní list, kartičky s anglickými slovíčky pro žáky

Popis hodiny
Úvod
pozdrav a organizační část hodiny anglicky
ústní zopakování učiva z minulé hodiny
Hlavní část
výuka probíhá v češtině,
zařazujeme anglické pojmy a fráze vztahující se k tématu - předkládáme je žákům také v písemné formě na tabuli - nacvičujeme společně výslovnost
Závěr
společné zopakování učiva
zopakování anglických frází vztahujících se k tématu - žáci skládají z nabídnutých anglických slovíček věty - pracují ve dvojicích - každá dvojice poskládá dvě věty - společná kontrola správnosti ihned
pokyny k domácí přípravě
rozloučení - anglicky

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
věta jednoduchásimple sentence ikona zvuk
Doplňte tabulku.Complete the table. ikona zvuk
Nakresli graf souvětí.Draw a sentence diagram. ikona zvuk
Doplň vhodné spojovací výrazy.Complete with suitable linking expressions. ikona zvuk
Nakresli grafy souvětí.Draw sentence diagrams. ikona zvuk
spojovací výrazylinking expressions ikona zvuk
Spojte věty v souvětí.Join the clauses in a complex sentence. ikona zvuk
souvětícomplex sentence ikona zvuk
větasentence ikona zvuk