logo

Co už víme o větě

I. - úvodní informace
Název:
Co už víme o větě
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Markéta Hudáková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • věta a souvětí - opakování učiva [žák rozeznává větu jednoduchou a souvětí, určuje počty vět v souvětích, rozeznává větu hlavní a vedlejší, graficky znázorňuje souvětí]
Jazykové cíle a ověření:
  • zařadit nové pojmy a fráze vztahující se k tématu [žáci doplní do tabulky k anglickým výrazům správný český překlad - samostaná práce]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, řízený rozhovor, společná práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
učebnice, pracovní listy

Popis hodiny
Úvod
organizační část hodiny
sdělení cíle hodiny
kontrola domácího úkolu
Hlavní část
výuka probíhá v češtině
zařadíme anglické pojmy a fráze vztahující se k tématu (ústně, nacvičujeme společně výslovnost)
Závěr
společné ústní zopakování učiva
zopakování anglických výrazů - žáci doplní do tabulky k anglickým pojmům český překlad - samostatná práce - společná kontrola správnosti ihned
pokyny k domácí přípravě
rozloučení

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
věta jednoduchásimple sentence ikona zvuk
větný ekvivalentsentence equivalent ikona zvuk
úvodní textintroductory text ikona zvuk
věta hlavní, věta řídícíindependent clause ikona zvuk
věta vedlejšísubordinate clause ikona zvuk
podmětová část větynoun phrase ikona zvuk
přísudková část větyverb phrase ikona zvuk
souvětícomplex sentence ikona zvuk
větasentence ikona zvuk