logo

Příslovce a příslovečné spřežky

I. - úvodní informace
Název:
Příslovce a příslovečné spřežky
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Tamara Spoustová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • rozeznat v textu příslovce, tvořit věty s vhodnými příslovci [žák v textu vyhledá příslovce, žák tvoří věty s vhodnými příslovci]
  • rozeznat příslovečnou spřežku [žák v textu vyhledá příslovečnou spřežku a odliší ji od předložkového spojení]
  • pravopis příslovečných spřežek [žák napíše příslovečnou spřežku bez chyby]
Jazykové cíle a ověření:
  • reagovat na anglické pokyny vztahující se k tématu [žák reaguje na pokyn a podle pokynu pracuje s textem]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad, společná práce, individuální práce, práce ve dvojicích
Učební pomůcky:
tabule nebo interaktivní tabule
kartičky s českými a anglickými pokyny (pro upevnění na nástěnku nebo magnetickou tabuli v zorném poli žáků - viz příloha, je potřeba zvětšit)
sešit, pracovní sešit, učebnice, čítanka

Popis hodiny
Úvod
Organizační část hodiny (pozdrav, zjištění absence, kontrola DÚ) - česky
Hlavní část
Obsahové cíle: Výklad probíhá v češtině, větší část hodiny je věnována cvičením, která žáci vypracovávají ústně či písemně, samostatně nebo ve dvojicích. Cvičení čerpá vyučující z učebnice a pracovního sešitu, týkají se poznávání příslovcí a příslovečných spřežek, tvoření vět s příslovci a příslovečnými spřežkami, vyhledávání příslovcí a příslovečných spřežek ve vybraném textu v čítance a pravopisu příslovcí a příslovečných spřežek.
Jazykové cíle: K některým cvičením dostávají pokyny v angličtině - anglické věty a jejich překlady visí od začátku hodiny v zorném poli žáků na tabuli, nástěnce či magnetické tabuli. Porozumění je prokázáno tím, že se žáci podle pokynu zachovají. Ke konci vyučovací hodiny vyučující ponechá v zorném poli pouze anglické věty, nechá věty přečíst i žáky a požádá je o překlad.
Závěr
Shrnutí a zopakování tématu, zadání domácího úkolu.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
příslovceadverb ikona zvuk
neohebné slovní druhyuninflected parts of speech ikona zvuk
Do vět doplňte vhodné příslovce.Complete the sentences with a suitable adverb. ikona zvuk
Druhé příslovce z dvojice použijte ve větě.Use the second adverb in a sentence. ikona zvuk
spojení podstatných jmen s předložkamia prepositional phrase ikona zvuk
Tato příslovce použijte ve větách.Use these adverbs in sentences. ikona zvuk
V uvedeném textu podtrhněte příslovce.Underline adverbs in the given text. ikona zvuk
Ve větách použijte uvedená příslovce.Use the given adverbs in sentences. ikona zvuk