logo

Slovesný rod činný a trpný

I. - úvodní informace
Název:
Slovesný rod činný a trpný
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Tamara Spoustová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Slovesný rod činný a trpný [Žák pozná ve větách tvary slovesného rodu činného a trpného. Žák tvoří tvary slovesného rodu činného a trpného. Žák převádí ve větách jeden slovesný rod do druhého.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámení s anglickou terminologií [Žák si zapamatuje použité anglické termíny týkající se slovesného rodu.]
  • Užití některých anglických sloves [Žák si zopakuje nebo zapamatuje anglická slovesa]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka
  • Individuální práce
  • Práce ve skupinách
Učební pomůcky:
Učebnice, pracovní sešit, sešit, magnetická tabule nebo nástěnka, kartičky s termíny, kartičky s českými slovesy v činném a trpném rodě, kartičky s infinitivy českých a anglických sloves (viz příloha)

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Zjištění absence
Kontrola úklidu ve třídě, vyvětrání
Hlavní část
Frontální výuka - výklad o slovesném rodě činném a trpném (v češtině)
Procvičení nové látky ve cvičeních (v češtině)
Na nástěnku či magnetickou tabuli jsou připevněny termíny pro rod činný a trpný v angličtině, žáci postupně chodí připevňovat česká slovesa v činném a trpném rodě pod anglické termíny

Práce ve skupinách - žáci jsou rozděleni do skupin po třech (podle počtu žáků si připravíme sady kartiček z přílohy). Žáci nejprve dostanou jen sady s českými infinitivy sloves, využijí znalostí z hodin AJ a přeloží slovíčka, která znají. Tato slovíčka zapíší na papír, který pak zástupci jednotlivých skupin přinesou vyučujícímu. Vyučující požádá jiné zástupce skupiny o výslovnost, kterou případně opravuje.
Dále skupina k jednotlivým infinitivům českých sloves doplní přímo do kartiček tvar činného a trpného rodu (pokud tento tvar v češtině existuje). Kartičky odevzdají učiteli, který práci později ohodnotí.
Nyní žáci dostanou tatáž slovesa v angličtině i s ilustračními obrázky. Přiřadí anglické sloveso ke vhodnému obrázku, poté s učitelem zkontrolují a vysloví.
Závěr
Společné zopakování anglické terminologie a anglických sloves.
Zadání domácího úkolu
Závěrečný pozdrav

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
běžet k určenému bodurun to the given point ikona zvuk
doplnitfill in ikona zvuk
sloveso, slovesaa verb, verbs ikona zvuk
přečístread ikona zvuk
vybrat, vybrat sichoose ikona zvuk poznamka
počítatcount ikona zvuk
psátwrite ikona zvuk
rod činnýactive voice ikona zvuk
zakreslit body do čtvercové sítěPlot the points in the squared grid. ikona zvuk
slovesný rodgrammatical gender ikona zvuk
slovesný rod činnýactive voice ikona zvuk
slovesný rod trpnýpassive voice ikona zvuk
vstátstand up ikona zvuk
dýchatbreathe ikona zvuk