logo

Základní skladební dvojice

I. - úvodní informace
Název:
Základní skladební dvojice
Předmět:
Český jazyk
Autor:
Tamara Spoustová
Věková skupina:
Od: 10 Do: 12
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • poznat ve větě podmět [žák ve větě vyhledá a označí podmět]
  • poznat ve větě přísudek [žák ve větě vyhledá a označí přísudek]
  • označit základní skladební dvojici [žák ve větě vyznačí základní skladební dvojici]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit se s anglickou terminologií související s tématem [žák pojmenuje anglicky podmět a přísudek a jejich druhy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka - výklad, individuální práce
Učební pomůcky:
učebnice, sešit, pracovní sešit, sady terminologie a vět (viz příloha)

Popis hodiny
Úvod
Běžná organizační část hodiny.
Opakování látky z minulé hodiny.
Hlavní část
Obsahové cíle:
Společné vyvození informací o podmětu a přísudku, zápis na tabuli a do sešitu.
Zopakování - druhy podmětu, druhy přísudku (společně ústně, zápis na tabuli a do sešitu).
Praktická část - žák ve větách vyhledá základní skladební dvojici, určí druh podmětu a přísudku (cvičení v učebnici nebo pracovním sešitě).
Jazyková část:
Seznámení s anglickou terminologií - vyučující buď napíše na tabuli nebo připevní na nástěnku v zorném poli žáků termíny týkající se zopakované látky (využije k tomu čas, kdy žáci vypracovávají samostatně zadané cvičení). Poté učitel vypracované cvičení vybere k pozdější kontrole a vrátí se k anglické terminologii - termín vždy ukáže, vysloví a požádá některého z žáků o správné zopakování (výslovnost vyučující případně opravuje).
Poté vyučující rozdá do dvojic připravené sady anglické terminologie k tématu a české věty (viz příloha, nutno případně zvětšit a terminologii rozstříhat). Úkolem dvojic je přiřadit nad českou větu vždy nad podmět a přísudek jeho druh nejprve v češtině a poté v angličtině. Má-li dvojice hotovou jednu větu, přihlásí se, vyučující zkontroluje, správně určenou větu odebere. (Aktivitu v této podobě možno realizovat jen při nízkém počtu žáků ve třídě - zkoušeno při počtu 10 žáků, tj. 5 dvojic. Při vyšším počtu nutno zvolit jiný způsob kontroly.)
Závěr
Zopakování a shrnutí látky.
Zopakování anglických termínů - vyslovují žáci.
Zadání DÚ.
Běžný závěr hodiny

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
přísudek slovesný složenýa compound verbal predicate ikona zvuk
jmenný přísudek beze sponyzero copula ikona zvuk
jmenný přísudek se sponouovert copula ikona zvuk
podmět několikanásobnýcompound subject ikona zvuk
podmět rozvitýcomplete subject ikona zvuk
přísudek holýbare predicate ikona zvuk
přísudek několikanásobnýcompound predicate ikona zvuk
část podmětovásubject of the sentence ikona zvuk
Podmět a přísudek jsou dva základní větné členy.A subject and a predicate are two main sentence elements. ikona zvuk
Podmět podtrháváme rovnou čarou.We underline the subject with a straight line. ikona zvuk
Přísudek podtrháváme vlnovkou.We underline the predicate using a wavy dash. ikona zvuk